ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

LA SICUREZZA SI FA STRADA

  1. Ελληνικά
  2. Italiano
29. Απρίλιος 2017
PIAZZA GARIBALDI
NIZZA MONFERRATO

il 29 Aprile 2017 giornata dedicata alla sicurezza stradale a Nizza Monferrato con prove di simulazione per i giovani dagli 8 ai 18 anni. Presentazione e premiazione dei cortometraggi realizzati dai ragazzi sulla sicurezza stradale e degli altri lavori realizzati dalle scuole elementari e medie.

Objectives 

far acquisire al pubblico conoscenze in tema di prevenzione degli incidenti stradali (i fattori di rischio, le regole della strada, i comportamenti di prevenzione, ecc...), nonché competenze ed abilità specifiche per la realizzazione di prodotti grafici/multimediali e di comunicazione sul tema specifico

Type of event