ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Εκδηλώσεις

The Real Road Experience

  1. Ελληνικά
  2. Български
2. Φεβρουάριος 2013 εώς 1. Ιανουάριος 2014
Scuola media Giorgione
Castelfranco Veneto

Abbiamo studiato il comportamento di utenti stradali in condizioni di stress emotivo in contesti scenografici che si avvicinino alla realtà, pensando ai costi di esecuzione e realizzazione che permettano una didattica attiva e passiva efficacie ed economicamente diffondibile a livello pratico.

Objectives 

Sperimentazione del laboratorio di educazione stradale con didattica attiva e passiva con una nuova tecnologia che punta ad avere una formazione stradale di alto livello, compatibilmente ai costi di esercizio, dando la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro e socialmente utili.

use membership 
Type of event