MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Belgium

Belgium

Les Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique ASBL

The Scouts is the largest youth organisation in French-speaking Belgium. 54,000 young girls and boys from all backgrounds meet each week to play, learn, discover and share.

Volunteer (although by no means amateur!) leaders work with the young people aged between six and 18. Together, they create alchemy that enables the young people to grow and learn without realising it, whilst also having fun! Together, they also aspire to create a better world.

GRACQ - Les cyclistes quotidiens

The GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens is a non-profit apolitical association whose main objective is to promote bicycles as a means of transport. The association seeks to create the conditions to enable all those wishing to travel by bicycle to do so in the best possible conditions (intermodality, accessibility, safety and simplicity). Its strategies are based on promoting a positive and fun image of bicycles, effective, constructive and joint activities, partnership and emphasising the pleasure and wellbeing that this mode of transport can bring about.

Fédération Belge de la distribution - FEDIS asbl

FEDIS represents 586 retail companies and 102,000 points of sale representing over 80% of the Belgian market. Its main activities are to defend the interests of the retail sector and provide social, legal, tax and financial advice.

Liège University (ULG)

Liège University (ULG) is a university and research centre, with 18,000 students and 4,300 employees, 2,800 of whom are lecturers and researchers. The university offers a wealth of different courses (37 undergraduate degree courses, 177 Master’s degree courses and 68 additional Master’s courses).

Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR)

In Belgium, the UPTR represents, as a national officially recognised professional union, the interests of transport and logistics companies before third parties.

The UPTR aims primarily to protect and develop economic interests in the sector, as well as to defend its members.

In addition to its lobbying and information mission, the UPTR offers a complete range of services (specialised social bureau, legal service, recovery of excise duties and VAT, motorway tolls, etc.).

Belgian Road Research Centre (BRRC)

The Centre de Recherches routières (CRR) is a private non-profit research institute founded in 1952 by royal decree in application of a 1947 decree seeking to promote the development of research in industry. It operates in close cooperation with all of the road sector actors. The main activities of the centre are based on the following: 

- Research, development and application in the field of road design, construction and maintenance, road safety, mobility and the environment.

DRIVE up Safety kortweg DUS! vzw 'verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren!'

DUS! of voluit DRIVE up Safety verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren is een groep jonge mensen die ijvert voor veiligheid in het verkeer. Ons hoofddoel is om een maximum aantal jonge weggebruikers – voetgangers, fietsers en bestuurders – aan te zetten om zich veilig in het verkeer te bewegen.

Dit doen we aan de hand van allerlei positieve, interactieve en bovenal ludieke sensibilisatieacties op het terrein tussen onze doelgroep.

OKRA, Trefpunt 55+

OKRA neemt initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor gepensioneerden en tot een betere samenleving voor iedereen. OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en hun deelname aan het maatschappelijke leven. OKRA is een democratische vereniging die gedragen wordt door de gepensioneerden zelf.

 

OKRA, Trefpunt 55+

OKRA takes initiatives that lead to better living conditions for pensioners and a better society for everyone. OKRA wants to give as many pensioners as possible the opportunities and motivate them to participate in social and cultural activities that contribute to their personal development and their participation in social life. OKRA is a democratic association which is supported by the pensioners themselves.

 

Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV)

Officiële en erkende vertegenwoordiger van de ouderverenigingen van het Katholieke onderwijs in Vlaanderen: 2200 scholen, 1797 ouderverenigingen. Confederatie van 5 koepels, georganiseerd per bisdom.

 

 

Flemish Confederation of parents and parents associations

 

Official and authorized representative of the parents associations of the Catholic education in Flanders: 2200 schools, 1797 parents associations. Confederation of five umbrellas, organised by diocese.

 

 

ZEBRA vzw en Rondpunt

ZEBRA vzw telt 3 medewerkers en 1 afgevaardigd bestuurder. Zij voert actie en spoort iedereen aan die beroepsmatig of vanuit een persoonlijke relatie betrokken is om gepaste aandacht, zorg en hulp te geven aan kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met de gevolgen van een verkeersongeval.

Rondpunt telt 4 medewerkers en 1 coördinator. Rondpunt sensibiliseert rond een goede opvang van verkeersslachtoffers, ontwikkelt kennis, geeft vorming, informeert en brengt partners samen.

ZEBRA vzw and Rondpunt

ZEBRA association has three employees and a CEO. It takes action and urges everyone who is involved professionally or personally to dedicate the appropriate attention, care and assistance to children and young people who face the consequences of a road accident.

Rondpunt has four employees and a coordinator. Rondpunt raises awareness about quality care for accident victims, develops knowledge, provides training, informs and brings partners together.

Mobiel 21

Mobiel 21 is een beweging voor ‘duurzame mobiliteit’. Mobiel 21 kiest ervoor de leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

 

Mobiel 21

Mobile 21 is a movement for "sustainable mobility". Mobile 21 aims to make the living environment more accessible and liveable in an environmentally friendly and safe way. Mobile 21 inspires and activates people, groups, organisations and policy makers to deal in an intelligent way with transport and ways of transport.

 

Les Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique ASBL

 

“Les Scouts” est la plus grande organisation de jeunesse en Belgique francophone. 54 000 jeunes, filles et garçons, de tous horizons, se retrouvent chaque semaine pour jouer, apprendre, découvrir et partager.

Des animateurs bénévoles (mais pas amateurs!) accompagnent les jeunes de 6 à 18 ans. Ensemble, ils créent une alchimie qui permet au jeune de grandir et apprendre sans s’en rendre compte et en s’amusant! Ensemble, ils rêvent aussi de construire un monde un peu meilleur...

 

 

Komimo vzw

Komimo vzw is een koepel en netwerk van verenigingen die werken aan duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Komimo streeft naar duurzame mobiliteit door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren, door namens zijn lidorganisaties het beleid te beïnvloeden op verschillende niveaus en door verenigingen te ondersteunen en samenwerking te stimuleren.

 

Komimo

Komimo association is an umbrella organisation and network of associations active in the field of sustainable mobility in Flanders. Komimo seeks to promote sustainable mobility by creating broad public support, and by influencing on behalf of its member organisations the policy making at various levels and by supporting associations and stimulating cooperation.

 

Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR)

 

En Belgique, l'UPTR représente, en tant qu'Union professionnelle nationale officiellement reconnue, les intérêts des entreprises de transport et de logistique pour compte de tiers.

L'UPTR a pour objectif premier la protection et le développement des intérêts économiques du secteur ainsi que la défense de ses membres.

En plus de sa mission de lobby et d'information, l'UPTR propose une gamme complète de services (bureau social spécialisé, service juridique, récupération des accises et de la TVA, péage autoroutier, …).

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV)

Transport en Logistiek Vlaanderen (hieronder TLV) verdedigt de belangen van transportondernemers en bedrijven die logistieke diensten verlenen. TLV is door de verschillende overheden in België erkend gesprekspartner en is actief lid van koepelorganisatie Union Européenne des Transporteurs Routiers. Naast de talloze lobby-activiteiten levert TLV specifieke informatie aan haar leden via alle moderne communicatiekanalen, opleidingen, seminaries en diensten ter professionalisering van de sector.

Transport en Logistics Flanders

 

Université de Liège (ULG)

 

L’Université de Liège (ULG) est un établissement d'enseignement supérieur universitaire et de recherche, accueillant 18000 étudiants, employant 4300 personnes dont 2800 enseignants et chercheurs et proposant une offre riche et diversifiée de formations (37 bacheliers, 177 masters, 68 masters complémentaires).

 

 

Universiteit Hasselt, bachelor- & masteropleiding verkeerskunde

De opleiding verkeerskunde is een unieke, 5-jarige opleiding in Vlaanderen waarin de thema's verkeersveiligheid en mobiliteit centraal staan. Studenten leren deze thema's managen vanuit diverse invalshoeken zoals ruimtelijke aspecten, milieu en gedrag, infrastructuur, economie … Bachelors kunnen hun interesses verder ontplooien door te kiezen uit een technisch, economisch of sociaal traject. Masters kunnen zich specialiseren in verkeersveiligheid of mobiliteitsmanagement.

 

Hasselt University, Bachelor & Master Programme Transportation Sciences

The Transportation Sciences programme is a unique, 5-year educational programme in Flanders focusing on the topics road safety and mobility. Students are taught to approach these topics from several angles such as spatial aspects, environment and behaviour, infrastructure, economy… Bachelors can develop their interests further by choosing a technical, economic or social track. Masters can specialise in road safety or mobility management.

 

BASF Antwerpen N.V.

In een 60-tal productieinstallaties produceert BASF Antwerpen N.V. petrochemicaliën, kunststoffen, kunstmeststoffen en veredelde chemicaliën voor tal van toepassingen in bijvoorbeeld bouw, automobielindustrie enz... BASF Antwerpen N.V. stelt 3500 eigen medewerkers, en ca 1500 medewerkers van partnerfirma's te werk. Deze medewerkers zijn actief in productie, logistiek en technisch ondersteunende diensten zoals engineering, onderhoud en labo. 

 

BASF Antwerp

In its sixty production installations, BASF Antwerp produces petrochemicals, plastics, fertilizers and refined chemicals for numerous applications in for example construction, automobile industry etc... BASF Antwerp has 3500 own employees, and gives work to about 1500 employees of partner companies. These employees are active in production, logistics and technical support services such as engineering, maintenance and laboratory.

 

Stad Hasselt

De stad Hasselt is de provinciehoofdstad van de provincie Limburg. De stad heeft ongeveer 73000 inwoners. Er werken ongeveer 1000 mensen bij de stad.

City of Hasselt

The city of Hasselt is the capital of the province of Limburg. The city has about 73,000 inhabitants. Approximately 1000 people are employed by the city. 

Stad Leuven

- Stedelijke overheid die in samenwerking met de lokale politie het beleid op het vlak van de verkeersveiligheid stuurt.

- Wordt onder meer ondersteund door de technische dienst, de dienst ruimtelijke planning, de jeugddienst om het beleid uit te stippelen en uit te voeren.

- De lokale politie werkt op basis van het zonaal veiligheidsplan mee aan de realisatie van de doelstellingen.

City of Leuven

- The City government directs the road safety policy in collaboration with the local police.
- It is supported by the technical department, the urban development department and the youth department in defining and implementing the policy.
- The local police contributes on the basis of a local safety plan to the realisation of the objectives.
- Hereto the local police also adopts the federal vision on road safety issues.

 

Stránky

Odoberať RSS - Belgium