MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
Belgium

Belgium

P&V Groep

 

De P&V Groep is een Belgische, coöperatieve verzekeringsgroep bestaande uit 6 verzekeringsmaatschappijen waarvan de belangrijkste P&V Verzekeringen en VIVIUM zijn. P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten, VIVIUM werkt uitsluitend met een netwerk van makelaars. De P&V Groep is de 6de verzekeringsgroep van België en haalde in 2009 een zakencijfer van 1,5 miljard EUR.

 

P&V Group

The P&V Group is a Belgian cooperative insurance group comprising six insurance companies with the most important being P&V Insurances and VIVIUM. P&V Insurance works with a network of exclusive agents, VIVIUM works with a network of brokers. The P&V Group is the sixth insurance in Belgium and achieved a turnover of EUR 1.5 billion in 2009.  

Fietsersbond VZW

De Fietsersbond vzw is een belangenvereniging en promoot het functioneel fietsgebruik als belangrijke oplossing voor de mobiliteitsknoop. De Fietsersbond werkt aan meer veiligheid en comfort voor fietsers en verdedigt de belangen van alle fietsers op alle beleidsniveaus. De organisatie levert onderzoek, advies en educatie en organiseert sensibiliseringscampagnes.

De Fietsersbond heeft een secretariaat in Antwerpen en Brussel, met 10 personeelsleden. De organisatie telt 50 lokale afdelingen.

 

Cyclists’ Union

Fietsersbond (Cyclists’ Union) association is a cyclists’ interest group and promotes functional cycling as an important solution for mobility problems. Fietsersbond campaigns for more safety and comfort for cyclists and defends the interests of all cyclists at all policy levels. The organisation provides research, advice and education and organises awareness campaigns.

Fietsersbond has a secretariat in Brussels and Antwerp, with 10 staff. The organization has 50 local divisions.

 

Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM), Universiteit Gent

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) van de Universiteit Gent richt zich, sedert zijn opstart in 1999, op diverse aspecten van de geïntegreerde samenhang van mobiliteit, leefbaarheid, veiligheid, volksgezondheid, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijk toegevoegde waarde.

Deze geïntegreerde aanpak vormt vandaag in Vlaanderen en Europa meer en meer onderwerp van studie, en is ook een sterk stedelijk fenomeen geworden. In die zin wil het IDM zich in de problematiek van "De Leefbare Stad" verder wetenschappelijk verdiepen.

 

Institute for Sustainable Mobility, Ghent University

The Institute for Sustainable Mobility of Ghent University focuses since its launch in 1999 on the various aspects of the integrated combination of mobility, livability, safety, health, environmental quality and social value. This integrated approach is increasingly forming the subject of research in Flanders and Europe, and has become an important urban phenomenon. In this context, IDM aims to continue and deepen its scientific research on the subject of "The Livable City".

 

De Post - La Poste NV/SA

De Post is in België het toonaangevende postbedrijf dat rechtstreeks of via haar dochterondernemingen een waaier van diensten en producten aanbiedt zoals nationale en internationale briefwisseling en zendingen, pakket- en expresdiensten, krantenbezorging, document management, bank-en verzekeringsproducten. 

 

The Belgian Post Group

The Belgian Post Group is Belgium's leading postal company that - directly or through its subsidiaries - offers a range of services and products such as national and international letters and packages, parcels and express services, newspaper delivery, document management, banking and insurance products.

 

Koninklijke federatie van Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners (FEBETRA)

FEBETRA, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners, behartigt de belangen van het wegvervoer en de logistiek en dit zowel op regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau.

De aangesloten leden kunnen bij ons terecht voor juridisch advies, informatie omtrent rijverboden, verkeersbelasting, douanedocumenten…

Onze dienstverlening behelst eveneens commerciële activiteiten: verkoopdienst (CMR, tachograafschijven…) en terugvordering van buitenlandse BTW.

 

Royal federation of Belgian carriers and logistic service providers (FEBETRA)

FEBETRA, the Royal federation of Belgian carriers and logistic service providers, represents the interests of road transport and logistics providers, at the regional, national, European and international level.

The associated members can turn to us for legal advice, information about driving bans, road tax, customs documents...

Our services also include commercial activities: sales service (CMR, tachograph...) and recovery of foreign VAT.

 

Instituut voor de autoCar en de autoBus (ICB)

Het ICB is het Belgisch kenniscentrum van de privé-ondernemingen in de sector van het bezoldigd gemeenschappelijk personenvervoer over de weg. De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve patronale en syndicale organisaties alsook de federale en regionale overheden. Het ICB realiseert voornamelijk juridische en economische studies en projecten die beantwoorden aan één of meerdere van de 7 strategische pijlers van het instituut waaronder verkeersveiligheid.

 

Institute for Coach and Bus

The Institute for Coach and Bus is the knowledge centre for Belgian private companies operating in the sector of public road passenger transport. The Board is composed of representatives of the trade unions and employers' organizations and the federal and regional governments. The ICB mainly carries out legal and economic studies and projects that correspond with one or more of the seven strategic pillars of the institute including road safety.

 

Colruyt Group

Onze kernactiviteit is distributie in België en Frankrijk. Dit omvat zowel detailhandel (retail) als groothandel. Overige activiteiten zijn de exploitatie van benzinestations, drukkerij, industrial automation, eigen productie-activiteiten en de productie van hernieuwbare energie.  

 

Colruyt Group

Colruyt Group’s core business is distribution in Belgium and France. This includes both retail and wholesale. Other activities include operation of petrol stations, printing, industrial automation, own production activities and the production of renewable energy.

 

GRACQ - Les cyclistes quotidiens

 

Coma vzw

Coma is een erkende organisatie, werkzaam met vrijwilligers in de begeleiding van personen met NAH, coma en CVA. Diverse projecten voor de begeleiding van personen met NAH na ziekenhuis en revalidatie, netwerkvorming rond hersenletselteams en thuiszorg van personen met NAH vormen belangrijke werkpunten. We richten ons met een informatie- en kenniscentrum op coma- en CVA-patiënten ( hun familie, alsook op het beroepsveld) en iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de NAH-problematiek.

 

Coma vzw

Association de Parents pour la Protection des Enfants sur la Route (APPER asbl)

Les objectifs de l'APPER sont de promouvoir, créer et organiser toute action tendant à protéger les enfants contre les accidents sur les routes. Les actions incluent des cours de sécurité routière dans les écoles fondamentales, l'édition de notre journal APPER Info, 5 fois par an, des interventions auprès des pouvoirs locaux ou régionaux pour améliorer la signalisation ou l'infrastructure des endroits dangereux et la sensibilisation des parents.

Association of Parents for the protection of children on the road (APPER asbl)

The objectives of APPER are to promote, create and organize any action that protects children against accidents on the roads. The actions include road safety courses in primary schools, the issue of our newspaper APPER Info, 5 times per year, interventions with local or regional authorities to improve signage or infrastructure on dangerous locations and awareness raising among parents. 

Unie van Belgische Brouwers

De Federatie van Belgische Brouwers vertegenwoordigt haar leden, verdedigt hun belangen en voert de gemeenschappelijke communicatie en promotie voor de sector en het product bier. Zij organiseert of neemt deel aan evenementen en initiatieven die de sector of het imago van her product bier positief voorstellen.

 

Union of Belgian Brewers

The Federation of Belgian Brewers represents its members, defends their interests, and carries the joint communication and promotion of the sector and the product beer. It organises and participates in events and initiatives that give a positive image of the industry and/or the product beer.

 

Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV)

Het BIVV is een vzw met als algemeen doel het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid door middel van sensibilisering en informatieverstrekking, onderzoek en dienstverlening. Het BIVV wordt voorgezeten door de Staatssecretaris voor Mobiliteit en telt 150 medewerkers.

De activiteiten hebben betrekking op de drie verkeersveiligheidsfactoren: de weggebruiker, het voertuig en de wegomgeving.

 

Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR)

 

L’IBSR est une asbl qui a pour objectif général l’amélioration de la sécurité routière et de la convivialité par le biais de la sensibilisation et de l’information, de la recherche et de la prestation de services. L’IBSR est présidé par le Secrétaire d’Etat à la Mobilité et compte 150 collaborateurs.

Les activités ont trait aux trois facteurs de la sécurité routière à savoir l’usager, le véhicule et l’infrastructure.

 

 

 

 

Belgian Institute for Road Safety (BRSI)

The Belgian Road Safety Institute (BRSI) is a non-profit organisation whose mission is to improve road safety in Belgium through awareness raising activities, research, data collection, policy recommendations and services to third parties.

The BRSI is chaired by the Belgian State Secretary for Mobility and has 150 employees.

Its activities cover the three road safety factors: the road user, the vehicle and the infrastructure. 

Groupement pour l’Action Routière asbl (Frédéric Jacob) (GAR)

Groupement pour l'Action Routière ASBL (Frédéric Jacob) (GAR) est une association fondée par des parents de victimes de la route il y a 10 années. Les actions sont actuellement orientées sur deux axes principaux:

1. La prévention pour promouvoir la conduite responsable, ciblée vers les jeunes à partir de 16 ans ainsi que les adultes, leurs parents; et la prévention dan les écoles primaires

2. l'Assistance aux victimes et parents de victimes: depuis l'accident jusqu'au long des procédures judiciaires.

Group for Road Action

 

The Group for Road Action is an association founded by parents of road traffic victims 10 years ago. The association's activities focus currently on two main areas: 

1. Prevention to promote responsible driving, targeting young people from 16 years on as well as adults, their parents; and prevention in primary schools.

FEDEMOT

FEDEMOT est une fédération de motocyclistes qui défend les droits des motocyclistes à travers d'activités de lobbying et des activités de prévention de sécurité routière pour les jeunes. Ils sont assistés par un groupe de 15 bénévoles.

FEDEMOT

 

The Belgian motorcycle federation FEDEMOT defends the rights of the motorcyclists through lobbying activities and road safety prevention activities for youth. They are assisted by a group of 15 volunteers.

 

 

RED - Responsibility-Experience-Defensive

RED est une association de personnes ayant pour objectif de lutter contre l’insécurité routière.

Elle compte 10 permanents et 10 bénévoles.

Responsible Young Drivers

 

Responsible Young Drivers est une association qui sensibilise, informe et forme les jeunes à une conduite responsable afin de diminuer le nombre de tués et blessés sur les routes. La méthode est basée sur le principe du dialogue entre jeunes et des actions bénévoles. Les Responsible Young Drivers opèrent à l'heure actuelle sur trois territoires européens : la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg.

 

Stránky

Odoberať RSS - Belgium