MOBILITET OG TRANSPORT
Det Europæiske Charter om trafiksikkerhed
Bulgaria

Bulgaria

2. oktober 2018
National Palace of Culture, Hall 8
Bulgaria
9. september 2014
The European Commission Representation in Bulgaria Rakovski Street 124
Bulgaria
11. juni 2014
University of National and World Economy
Bulgaria
11. juni 2014
University of National and World Economy
Bulgaria

Частна детска градина "Немо" - Private kindergarten "Nemo"

 

In private kindergarten "Nemo" there are 35 children of different nationalities aged 2 to 7 years and 10 teaching members of staff. 7 specialists in additional activities such as judo, yoga, ballet, speech therapist, swimming, skiing are also working with children.

 

 

Volvo Bulgaria EOOD

 

Representation of Volvo Truck Corporation, Sweden.
Sale and aftersale services for the complete product range of Volvo trucks.
Volvo Bulgaria currently has service network of 4 truck centers within the country: Sofia - 2, Plovdiv - 1, Burgas - 1
The company has 75 employees at presence.

„Симинвест“ ООД - Siminvest

„Симинвест“ ООД развива дейност в областта на пътното строителство. Дружеството е от първите специализирани в производство на ограничителни системи за пътища, пътни принадлежности и монолитни бордюри.

Siminvest

 

Siminvest is working in the area of road construction. The entity is one of the first specialized in producing and construction of road restraint systems, road infrastructure, and monolithic curbs. The company employs 120 people and is officially certified under ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

 

 

Дженерали България Холдинг ЕАД

Дженерали България е един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България, чрез дъщерните си компании: Дженерали Застраховане АД - компания за общо застраховане, Дженерали Животозастраховане АД - животозастрахователна компания, Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД - компания за доброволно здравно осигуряване и Дженерали Нет - застрахователен брокер. Медико-дентален център „Дженерали Закрила”- здравни услуги.

 

Generali Bulgaria Holding

Generali Bulgaria is one of the leaders in non-banking financial services in Bulgaria, functioning through its sub-companies - Generali Insurance (general insurance services), Generali Life Insurance (life insurance services), Generali Zakrila Health Insurance (health insurance services) and Generali Net Insurance Broker (insurance broker services).

 

Пощенска банка

Пощенска банка е сред водещите универсални търговски банки в България с 20-годишен успешен банков опит, част от международната банкова организация Юробанк И Еф Джи Груп. Юробанк И Еф Джи Груп е европейска банкова организация с 86,5 млрд. евро активи.

В България Пощенска банка има близо 10% общ пазарен дял, 3000 служители и една от най-развитите клонови мрежи в страната. Предлага пълен набор от финансови услуги на клиентите си – физически лица и частни предприемачи, малки и средни предприятия, водещи компании, както и големи институционални клиенти.

Postbank

The bank is part of the international organization Eurobank EFG Group. In Bulgaria, Postbank has around 10% combined market share, 3000 employees and one of the most developed branch networks in the country. The bank offers full range of financial services to its clients - individuals and private entrepreneurs, small and medium entities, leading companies and large international clients.

 

Камара на строителите в България

Камара на строителите в България осъществява следните основни дейности:

 

- създава и поддържа Централен професионален регистър на строителя, в който подлежат на вписване българските и чуждестранните физически и юридически лица

- участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им

- дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за строителството

Bulgarian Construction Chamber

Bulgarian Construction Chamber has the following main activities:

-  Establishment and maintenance of a Central register of the professional builder, where Bulgarian and foreign individual and entities are registrable.

-  Participates in the preparation of strategies, analysis and programmes for development of construction industry and assists for their implementation.

EUROPE.BG

Портал Европа (www.europe.bg) е българска онлайн медия, специализирана в европейски политически новини. Медията е създадена през 2003г. Тя предоставя информация и анализ относно политиката на Европейския Съюз и българското участие в нея. Медията е медиатор в националния дебат относно европейската интеграция. Портал Европа има 7 служителя и 3200 регистрирани потребители. Според статистика на Google Analytics, за 2010г. порталът е регистрирал 697,050 уникални посещения.

 

 

Столична Община

Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област, юридическо лицe със своя собственост-публична частна, и свой бюджет. Столична община обхваща 38 населени места, от които 4 града: София, Банкя, Бухово и Нови Искър и 34 села. София е разделена на 24 районни администрации.

 

 

Сдружение ¨Велоеволюция¨

Представлява велосипедистите пред обществото и държавата, като представя мнението им и защитава интересите и правата им. Работи за създаване на законови и инфраструктурни улеснения, безопасни условия за каране на велосипед. Създава предпоставки за ефективен диалог и сътрудничество между заинтересовани граждани и граждански групи, бизнес, медии и институции с цел оптимизиране на съществуващите транспортни мрежи. Работи за повишаване на безопасността на улиците при каране на велосипед.

VeloEvolution

The Association represents the cyclists to the society and the state, presents their opinion and protects their interests and rights. It works for the creation of legal and infrastructural improvements of the conditions for cycling in Bulgaria. It creates conditions for effective dialogue and cooperation between interested citizens and civic groups, business, media and institutions to optimize the existing transport networks. Promotes cycling as a more affordable, healthy and environmentally friendly alternative way to travel.

Асоциация за Квалификация на Автомобилистите в България

В „АКАБ“ членуват фирми, занимаващи се с обучение на бъдещите шофьори. АКАБ представлява техните интереси пред държавата, участва в работните групи във връзка с изменението на нормативната база относно обучението и подобряване безопасността на движението.

 

 

Bulgarian Association for Qualification of Automobile Drivers

 

The association represents the interests of its members to the state. Its members are companies with activities in driving education.

 

Вестник “Застраховател прес”

Специализирано издание за застраховане и социално (пенсионно и здравно) осигуряване, историограф на новото българско застраховане и биограф на застрахователните и осигурителните дружества. Излиза от 16 години.

 

Newspaper “Zastrahovatel” Press

Newspaper “Zastrahovatel” is a specialised edition for insurance and social (pension and health) insurance, historiographer of the new Bulgarian insurance industry and biographer of the insurance and reinsurance entities. It exists for 16 years.

 

Асоциация на Вносителите на Автомобили - AВA

Сдружение ,,АВА" е юридическо лице с нестопанска цел. Обединява над 90 фирми, осъществяващи внос и продажба на автомобили. Организацията се представлява от Председател. Органи на управление: Общо събрание и Изпълнителен  съвет. Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички членове на сдружението. Изпълнителният съвет се състои от 13 души.

 

Община Сапарева баня

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Основната дейност на общината е да предоставя публична услуга на гражданите и бизнеса.

Municipality of Sapareva Banya

Sapareva Banya is a town in southwestern Bulgaria, part of Kyustendil Province. It is located at the north foot of the Rila Mountain 15 km east of Dupnitsa. The town is known for its hot mineral and clear mountain water, as well as the geyser in the town center and its unique cultural and historical heritage. The population of the municipality (including the villages of Ovchartsi, Resilovo and Saparevo) is 8075.

 

„ПроКредит Банк (България)” АД

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие и предлага пълна гама от услуги. Ние предоставяме на нашите клиенти отлично обслужване и голямо разнообразие от продукти. В кредитирането се концентрираме върху много малкия, малкия и средния бизнес, тъй като сме уверени, че предприятията от такъв мащаб създават най-голям брой работни места и имат жизненоважен принос за икономиките, в които оперират.

 

ProCredit Bank (Bulgaria)

ProCredit Bank is orientated towards development and offers a full range of services. We provide our clients with excellent service and wide variety of products. In credit services we fully concentrate on very small, small and medium enterprises, because we are convinced that those businesses create the largest shares of employment and have vital contribution to the economic sectors in which they operate.

 

Сдружение „Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи”

Основната ни дейност е свързана с отпечатването на застрахователни сертификати „Зелена карта” и „Гранична застраховка”, гарантиране на плащанията на български застрахователни компании към чужди компании и национални бюра, защита интересите на българските застрахователни компании по Гражданска отговорност, обработване на щети на територията на България по вина на МПС с чужди регистрационни номера.

 

National Bureau of Bulgarian Motor Insurers

Main activities include printing insurance certificates “Green Card” and “Border Insurance”, guaranteeing of payments of Bulgarian insurance companies to foreign companies and national bureaus, protecting the interests of Bulgarian insurance companies, processing damages on the territory of Bulgaria caused by vehicles with foreign registration numbers.

 

Sider

Abonnér på RSS - Bulgaria