MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
Bulgaria

Bulgaria

Овъргаз

Овъргаз е най-голямата българска компания в областта на природният газ.Основните и дейности са строителство и управление на газоразпределителната мрежа. 2500-те км газопроводна мрежа, които са построени досега, снабдяват 275 000 български домакинства.  Компанията име около 1250 служителя.

 

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Кампании и инициативи, свързани с намаляване броя на жертвите при ПТП, като основните теми са: употреба на алкохол; предпазни средства – колани и детски седалки в автомобила, велосипедни каски; висока скорост; проблемни пътни участъци; по-строги законодателни мерки за нарушителите; Безплатни консултации на пострадали при катастрофи

 

ШЕЛ България ЕАД

ШЕЛ България ЕАД е част от Royal Dutch Shell. Компанията съществува в България от 1991г. и до момента е развила мрежа от 111 търговски комплекса в цялата страна. ШЕЛ е технологичен лидер в сферата на разработването на иновативни горива и използва световният си опит за да предостави на българските шофьори горива от най-високо качество. Същевременно, компанията е разработила многобройни дългосрочни инициативи за корпоративна социална отговорност, една от които е пътната безопасност. Компанията разполага с 80 служителя на територията на България.

Municipality of Plovdiv

The city of Plovdiv is the administrative centre of south-central Bulgaria. The municipality of Plovdiv has about 376 297 residents on area of about 101 981 sq. km. The city is an important economic, transportation and cultural centre for the country.

 

Приста Ойл Холдинг ЕАД

Приста Ойл Холдинг ЕАД е една от водещите български компании за производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности, която оперира в повече от 20 държави в Централна и Източа Европа, в Близкия и Среден Изток, а също така в Украйна, Грузия, Казахстан и др. Брой служители: 230 души

 

 

Prista Oil Holding EAD

Prista Oil Holding EAD is one of the leading Bulgarian companies for production and trading of motor and industrial oil, greases and special fluids, which operates in more than 20 countries in Central and Eastern Europe, Middle East, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, etc.

 

Съюз на Българските Автомобилисти

Съюзът на Българските Автомобилисти е неправителствена организация, с 49 местни клона, 79 автомобилни клуба, 70 центрове за техническа помощ и 1500 служителя, 150 специализирани автомобила и 100 автошколи. Съюза разполага с 22,000 редовни члена и 300,000 асоциирани членове. Главната цел на Съюза на Българските Автомобилисти е да подобри пътната безопасност в България. Главната дейност на Съюза са предоставянето различни видове услуги и помощ на своите членове.

 

 

 

Българска Търговско-Промишлена Палата

Българската Търговско-Промишлена Палата е неправителствена обществена организация, която поддържа, поощрява и представлява интересите на своите членове, както и допринася за развитието на международното икономическо сътрудничество. Тя има над 48 000 компании членове и 90 служителя. Камарата предоставя бизнес услуги и подпомагане, организира бизнес форуми, мисии, обучения, панаири и изложби.

 

 

Български Червен Кръст

Български Червен Кръст е част от международното движение на Червен Кръст. То се занимава с най-уязвимата част от обществото. Българският клон на движението има 344 служителя и 13 200 доброволеца. Централата на БЧК се намира с София, а регионалните клонове са 28 из цялата страна.

 

 

Българска Браншова Камара “Пътища”

Браншовата камара представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни организации, съдейства за развитието на конкурентна пазарна среда в пътното дело,представлява и защитава интересите на работодателите на местно, общинско, регионално, областно, браншово, отраслово, национално и международно равнища, издава становища по проекти за закони и подзаконови актове, отнасящи се до пътното строителство, управление и развитие на пътната мрежа и инфраструктурата около тях.

Bulgarian Branch Chamber ´Roads´

Bulgarian Branch Chamber “Roads” is a non-profit organisation carrying out its activities in the private benefit of its members. The Chamber represents and defends the interests of its members and the employers at local, municipal, regional, district, branch, national and international levels. It contributes to the development of a competitive market environment in road affairs. It issues positions on draft laws and regulations related to road construction, road management, road development and infrastructure. It participates in the advisory councils to state authorities.

Мултипак ПЧПК

Мултипак ПЧПК е най-голямата българска компания специализирана в пакетиране на порционни разфасовки – бяла захар, кафява захар, фруктова захар, диетичен подсладител, суха сметана, микс за горещи напитки - тип "3 в 1", натурален български мед, трапезна йодирана сол и черен пипер.

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Факултет по Транспортно строителство

Факултетът по транспортно строителство е покрива целия спектър на обучение по транспортно-строителните дисциплини. Студентите се обучават по специалност „Транспортно строителство” в три профила - „Пътно строителство” и „Железопътно строителство” и „Строителство на транспортни съоръжения’’. Катедрите към факултета са: „Пътища”, „Железници”, „Транспортни съоръжения”, „Геотехника”, „Математика” и „Обществени науки”.

 

 

 

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy

The Transportation Engineering Faculty of University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) covers the whole spectrum of teaching on transport-engineering subjects. The students are thought in the following specialities: “Transport Engineering” - in three profiles - ”Road Engineering”, “Railway Engineering” and “Construction of Transport Facilities”.

 

 

Национален Клуб ‘’Би-Бит’’

Национален клуб „Би-Бит” е създаден за осъществяване на дейност в обществена полза. Работи по решаване на проблемите на безопасността на движението чрез превенция, за формиране на културата на поведение на пътя.

Членската маса се състои от: редовни членове - 21 /плащат годишен членски внос/ и членове - 500, които Клубът включва в дейността си но по Устава не могат да плащат членски внос / деца и ученици/ и други с променлив състав. Сътрудници на обществени начала – 37.

 

 

Факултет по Транспорта към Технически Университет - София

Транспортният Факултет обучава студенти в образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и доктор в областта на автомобилния, железопътния и въздушния транспорт. Извършва научно-изследователска работа в областта на различните видове транспорт, транспортната техника и технологии, както и в областта на динамиката, якостта и надеждността на транспортните системи.

 

 

Technical University of Sofia (Transport Faculty)

The Faculty of Transport educates students in the degrees of Bachelor, Master and Doctor in automobile, rail and air transport. It carries out research work in the field of transport modes, transport equipment and technology and in dynamics, strength and reliability of transport systems.

 

138 СОУ ”Проф. Васил Златарски”

В 138 СОУ ”Проф. Васил Златарски” учат повече от 1200 ученици на възраст между 6 и 18 години.

· Езиковото обучение винаги е било приоритет.

· Училището е член на асоциацията на Кеймбридж училищата

· Първото българско училище за изкуство и културен диалог между изтока и запада “Икуо Хираяма”

· Участие в европейски и международни проекти с обмен на ученици

138th School “Prof. Vasil Zlatarski”

138th School “Prof. Vasil Zlatarski” educates more than 1200 students on the age of 6 to 18 years old. Priority of the school has always been language education. The school is member of the association of Cambridge Schools. It is the first school dedicating activities to the art and cultural dialogue between East and West “Ikuo Hirayama”. The school is participating in various European and international students exchange projects.

 

Ин Тайм ООД

Компанията Ин Тайм ООД е създадена през 1990 г. и е основоположник на куриерските услуги на територията на страната. Мрежата от общо 35 бюра покрива 100% територията на страната, като превозът на пратките се извършва изцяло със собствен транспорт. Това позволява на компанията да предлага изключително широка гама от услуги с различно време на доставка. В качеството си на оторизирана фирма - изпълнител за услугите на UPS за България, от 20 години Ин Тайм предлага най-високо качество международни куриерски услуги.

In Time Ltd.

The company “In Time Ltd.” was established in 1990 and is the founder of currier services in Bulgaria. The network of 35 offices covers nearly 100% of the territory of the country. The transportation of the shipments is done entirely through In Time´s own transport network. This allows the company to offer a wide range of services with various time of delivery. As an authorized company – contractor of the services of UPS for Bulgaria, In Time has been offering high quality international currier services for the past 20 years.

 

Тринити ДН ЕООД

Търговия на едро и дребно с бебешки и детски стоки и стоки за бременни и кърмачки. Обезопасителни системи за бременни и деца.

 

 

Trinity DN EOOD

Wholesale and retail of baby and children goods and goods for pregnant and breastfeeding women.

 

„Юпитер Холдинг” АД

Основната дейност на фирмата е производство, доставка и монтаж на стоманени предпазни огради и парапети, метални и стоманорешетъчни конструкции, доставка и монтаж на шумозаглушителни стени. Фирмата притежава сертификати за успешно издържани краш тестове за предпазни огради N2, H1 и Н2 съгласно EN 1317. Фирмата също така се занимава туроператорска и туристическа дейност.

 

Jupiter Holding

The main activities of the company are production, supply and installation of steel safety fences and guardrails, metal and steel constructions and delivery and installation of highway sound barrier walls. The company has obtained certificates for successfully passing crash-tests for road guardrails of types N2, H1 and H2 in compliance with the standard EN 1317.

Рено Нисан България

Рено Нисан България е официален вносител на марките Renault,Nissan и Dacia за България. Фирмата е 100% собственост на RenaultSAS. Основната и дейност е да предлага на българския пазар нови автомобили от тези три марки, както и съответнотосервизно обслужване. Това става чрез продажбени центрове и чрез оторизирани сервизни центрове изградени от фирмите-дилъри в съответствие със стандартите и изискванията на компанията.

 

 

Renault Nissan Bulgaria

Renault Nissan Bulgaria is the official importer of the brands Renault, Nissan and Dacia for Bulgaria. The company is 100% owned by Renault SAS. Its main activity is to offer new automobiles produced by those three companies on Bulgarian market, together with the corresponding service maintenance. This is done through sales centres and through authorized service centres built by companies-dealers in accordance with the standards and requirements of the company.

 

Institut for architecture and urbanistic

The Institute was created in 2007 on the basis of scientific research since 1990 of its founders. In the field of the urban transport the Institute has over than 10 projects, some of which has been awarded.

 

Фул ООД

Фирма Фул ООД е създадена през 2001 г. Фирмата внедрява няколко основни системи, които имат за цел да контролират най-важните параметри за сигурността, икономичността и правилната експлоатация за всяка една машина.

Фул ООД предлага автономни и универсални системи от най-добрите производители в тази област и е официален представител за България на ShanghaiBaolongIndustries, AGLtdandAdvantagePressureProLtd.

 

 

Ful Ltd.

Ltd ''Ful'' Bulgaria was established in 2001. Its main activities are the integration of general systems for controlling the three most important parameters - safety, cost-reduction and correct exploitation of machines. ''Ful'' Ltd. offers autonomous and universal systems by some of the best producers in this sector and is official distributor and representative for Bulgaria of Shanghai Baolong Industries, AG Ltd and Advantage PressurePro Ltd.

 

Stranice

Pretplati se na RSS - Bulgaria