MOBILITÀ U TRASPORT
Charter Ewropew għas-Sigurtà fit-Triq
Denmark

Denmark

Published on  
29. January 2014
Media source 
http://www.sikkertrafik.dk/opmaerksomhed

Film til kampagnen "Kør bil når du kører bil" om uopmærksomhed i trafikken.

Læs mere på http://www.sikkertrafik.dk/opmaerksomhed

FC Midtjylland

The football club FC Midtjylland is the result of a merger in 1999 between football clubs in Herning and Ikast.

Ib Karlskov Transport A/S

Ib Karlskov Transport A/S is a transport company founded in 1974. It offers international transport services and operates with approximately 49 vehicles. The company has 85 employees. The headquarters is in Fredericia.

 

The Child Accident Prevention Foundation

The Children Accident Prevention Foundation (Børneulykkesfonden) focuses on prevention and aims for fewer children accidents in Denmark, both at home, in traffic, in institutions, in schools and during play and sports. The Children Accident Prevention Foundation's mission is to 1) inform children and parents about how to prevent child accidents, 2) to reduce the number of child accidents in Denmark, and 3) to achieve results over time - by researching in the prevention of child accidents.

 

 

Børneulykkesfonden

 

Børneulykkesfonden kæmper for at forebygge og reducere antallet af børneulykker i Danmark, både i hjemmet, i trafikken, i institutioner, på skoler og i forbindelse med leg og idræt.

 

Børneulykkesfondens mission:

-         At give børn og forældre kendskab til forebyggelse af børneulykker

-         At skabe resultater her og nu – nedbringelse af antal børneulykker i Danmark

TrygVesta

TrygVesta er det næststørste forsikringselskab i Norden.

4300 medarbejdere og mange forskelligartede produkter bidrager til tryghed i dagligdagen for mere end 2.2. millioner privatkunder og mere end 100.000 virksomheder i Norden.

TrygVestas tryghedsleverance omfatter forsikringsansvar, bil, villa, indbo, ulykke, rejse, erhverv, arbejdsskade, transport og sundhed.

Københavns Kommune, Center for Trafik

Københavns Kommunes Center for Trafik arbejder for at borgerne og trafikanterne kan færdes sikkert og trygt i Københavns trafik. Center for Trafik er ansvarlig for de trafikale arealers udformning i samarbejde med Københavns Politi. Desuden samarbejder Kommunen med Frederiksberg Kommune om trafiksikkerhedskampagner.  

H. P. Therkelsen A/S International Transport

H. P. Therkelsen er en af Danmarks førende leverandører af effektive logistik- og serviceløsninger med speciale i landevejstransport af gods overalt i Europa.

Virksomhedens mere end 200 engagerede medarbejdere er eksperter i blandt andet transport af temperaturfølsomme varer - både frosne, kølede og ferske levnedsmidler, chokolade- og medicinalvarer og industrigods.

GODA

Foreningen Gode Alkoholdninger, GODA, finansieres af Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter og Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD).

GODAs formål er at fremme den gode alkoholkultur for derigennem at modvirke og reducere misbrug.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune, med en befolkning på ca. 95.000, er den femte største kommune i Danmark. Frederiksbergs areal er 8,7 km2 og befolkningstætheden omkring 10.000 indbyggere per km2. Kommunen har ca. 6,600 ansatte og er bl.a. ansvarlig for vedligeholdelsen af 81 km offentlige veje.

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation.

Danish society for Transport Economics

Danish society for Transport Economics is a professional forum, bridging the whole transport sector, in which knowledge, experience and management skills are exchanged and disseminated in relation to transport policies, logistics and value chains, transportation engineering, economics, research and education.

 

Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) er en almennyttig organisation, der har til  formål at varetage transporterhvervets generelle uddannelsesmæssige interesser primært i forhold til de offentligt funderede uddannelsessystemer, herunder at repræsentere transporterhvervet i de rådgivende udvalg, som er nedsat i henhold til lovgivning.

TUR arbejder for at imødekomme erhvervets behov for relevante undervisningsmaterialer, som også kan anvendes i virksomhedsintern oplæring, og som er attraktive for medarbejdere med læsevanskeligheder.

Transport Training Board of Denmark

The Danish Transport Training Board (TUR) is responsible for setting national standards and goals for all apprenticeship training for operative personnel of the transportation sector in Denmark, as well as for all labour market training for the same sector. TUR is a statutory body, according to the Law on Vocational Training and Education and the Law on Labour Market Training. Representatives from labour unions and employers’ associations within the transport sector make up the Board in parity.

 

Skole og Samfund

Skole og Samfund er en forening for skolebestyrelser og andre interesserede med tilknytning til den danske folkeskole.

Skole og Samfund er forældrenes repræsentant over for politikere og samarbejdspartnere - både på landsplan og på lokalplan. Foreningen er forældrenes vagthund, der overvåger, at Folkeskoleloven bliver overholdt - i ord såvel som i ånd

Danish Association of School Parents

 

The Danish Association of School Parents (Skole og Samfund) is the only Danish association for parents of school children.

Skole og Samfund is the parents' voice towards the Ministry of Education. It achieves political power by uniting views and presenting them to the ruling boards and committees.

Skole og Samfund is a member of the European Parents Association (EPA).

 

 

Rambøll Denmark A/S

Rambøll Danmark er en ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for: byggeri og design, trafik og infrastruktur, miljø og vand, energi og klima og industri. Vi har omkring 2.100 medarbejdere i hele Danmark.

Rambøll Danmark indgår i Rambøll Gruppen, der har aktiviteter inden for engineering, management og it. Rambøll Gruppen beskæftiger mere end 8000 medarbejdere, der medvirker i projekter over hele verden fra næsten 200 kontorer i 20 lande herunder især i Nordeuropa, Indien, Rusland og Mellemøsten.

Rambøll Denmark A/S

Ramboll Denmark is an engineering, design and consultancy company. We provide knowledge-based total solutions within: construction and design, traffic and infrastructure, environment and water, energy, climate and industry. We have about 2,100 employees throughout Denmark.

Odense Kommune

Odense Kommune er den største kommune på Fyn, som ligger centralt i Danmark. Der bor 185.000 indbyggere i kommunen.

Trafik og Anlæg arbejder bla. med trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

Odense Municipality

Odense Municipality is the largest municipality at the Island of Fyn in central Denmark. The municipality has 185.000 inhabitants.

The Traffic and Park Department works with traffic planning and road safety, among other issues.

 

Kuwait Petroleum Denmark / Q8 Denmark, A/S

Q8 er et olie- og benzinselskab der driver et netværk af 177 bemandede servicestationer og en lavpriskæde med 55 ubemandede stationer (F24). Q8 leverer også fyringsolie, brænde og smøringsolie til både industrivirksomheder og private kunder. Det er også Q8 der står bag, når en langturschauffør tanker diesel ved et af de mange IDS-anlæg på vej ned gennem Europa. Virksomheden har ca. 3.000 medarbejdere

Kuwait Petroleum Denmark / Q8 Denmark, A/S

Q8 is an oil and gas company which runs a network of 177 manned service stations with convenience stores and a low cost chain of 55 fully automated gas stations (F24). Furthermore, Q8 delivers fuel, heating oil, firewood and lubricants to both industries and private costumers. Q8 is also behind when a road transport driver supplies diesel at one of the many International Diesel Services (IDS) outlets on his way through Europe.

The company has approximately 3.000 employees.

 

ITSDanmark

ITSDanmark is an umbrella organization bringing together Danish stakeholders within ITS - Intelligent Transportation Systems. As such, the purpose of the organisation is to promote the use of ITS to reduce congestion, reduce traffic accidents and minimize the environmental impact of transport.

 

Hjerneskadeforeningen

Danish Brain Injury Association

Helsingør Kommune

Teknik og Miljø serviceområdet under Teknisk Forvaltning i Helsingør Kommune beskæftiger sig bl.a. med byggelovgivning, vedligeholdelse af kommunale bygninger, drift og nyanlæg af veje, pladser og stier, grønne områder, ejendomsskat, miljøtilsyn, lokalplanlægning, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, byfornyelse, renseanlæg og kloakker, dagrenovation og forsyning af el, vand og varme.

Ellsinore Municipality (Helsingør Kommune)

The Engineering and Environment Services Section within the Technical Management of Ellsinore municipality manages building legislation; maintenance of municipal buildings; operation and construction of new roads, squares and lanes, and green spaces; property taxes; environmental monitoring; local planning; traffic planning; traffic safety; urban renewal; purification and sewage; municipal waste; and supply of electricity, water and heat.

 

Falck

Falck is a Danish company present in 22 countries world wide dealing with ambulance service, healthcare, elderly care, fire fighting, rescue of all kind, education and training, road side assistance, home care and a lot of other public and private services.

 

Fagligt Fælles Forbund (3F)

Som Danmarks største fagforening servicerer 3F medlemmer og afdelinger i forhold til overenskomster og faglige sager, herunder efterbetaling, pensionssager, arbejdsmiljøforhold, uddannelse og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Endvidere deltager 3F i udvalgsarbejde der vedrører regler for arbejdsmarkedsforhold.

United Federation of Danish Workers (3F)

As Denmark's largest trade union 3F serves members and departments in relation to conventions and professional matters, including arrears, pension matters, working conditions, education and unemployment.

Furthermore, 3F participates in committee work relating to rules and regulations for labour relations.

 

Pages

Subscribe to RSS - Denmark