MOBILITÀ U TRASPORT
Charter Ewropew għas-Sigurtà fit-Triq
The Netherlands

The Netherlands

3. February 2015
The Netherlands

Press article - 12.02.2014 - ERSCharter Workshop in Drachten, the Netherlands

Published on  
24. February 2014
Media source 
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/31680/interactieve-workshop-in-vec-over-verkeersveiligheid/

See the article:
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/31680/interactieve-workshop-in-vec-over-verkeersveiligheid/

This workshop is part of a series of ERSCharter events across all 28 Member States over the next 3 years.

The tour aims to continually create awareness of road safety amongst young people, whilst following the EU Road Safety Policy Orientations set up by the European Commission for the decade 2011-2020.

 

25. March 2014 to 28. March 2014
Amsterdam RAI
The Netherlands
Published on  
29. January 2014

Vanaf Q3 2011 is leverbaar een online tool voor verkeerseducatie voor schoolgaande kinderen van 11 t/m 16 jaar. De moeilijk te bereiken doelgroep is enthousiast over het Vet Veilig platform waar zij met interactieve trainingen midden in de verhaallijn zitten en kennis maken met jonge acteurs.

/file/vet-veilig-verkeersveiligheid-groep-nederland_mtVet Veilig - Verkeersveiligheid Groep Nederland

10. February 2014
Verkeerseducatie Centrum VEC
The Netherlands

Stichting TeamAlert

Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem kent de diensten: Inwonerszaken, Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. De Concernstaf en de Facilitaire Dienst ondersteunen het geheel.

De dienst Inwonerszaken is de dienstverlener voor de inwoners. De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is de ontwikkelaar van cultuur, onderwijs, welzijn en sport. De dienst Stadsbeheer is de beheerder van de stad. De dienst Stadsontwikkeling is de ontwikkelaar van de stad op gebied van stedelijke kwaliteit en leefbaarheid. Hieronder valt ook verkeersveiligheid.

 

City of Arnhem

The municipality of Arnhem has the following departments: Civil affairs, Social Development, Urban Management and Urban Development. The Concern Staff and Facility Services support the whole.

The Civil Affairs department is the service provider for the residents. The Social Service Development is the developer of culture, education, welfare and sport. The City Management Service is the administrator of the city. The City Development Service is the developer of the city in terms of urban quality and liveability. This includes road safety.

Centraal Brouwerij Kantoor (CBK)

Het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van 8 in Nederland gevestigde bierbrouwerijen. Deze brouwerijen zijn samen goed voor 99,9% van de totale bierproductie in Nederland. De belangen betreffen onderwerpen op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zoals alcoholpolitiek, duurzaamheid, voedselveiligheid, ketenbeheer, juridische aangelegenheden, etc. Het CBK opereert daartoe zowel in Den Haag als in Brussel (veelal via de Brewers of Europe).

Dutch Brewers Association

The Dutch Brewers Association is the trade organisation that represents the interests of 8 Dutch brewers. These brewers are responsible for the production of 99,9% of all beer brewed in the Netherlands. The interests concern mainly social issues like alcohol policy, sustainability, food safety and legal matters. The CBK operates in The Hague and Brussels (mostly by means of The Brewers of Europe).

Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN)

De Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN) is een kennis- en opleidingsinstituut dat met behulp van training, consulting en online trainingsapplicaties een bijdrage levert aan een verhoging van de verkeersveiligheid.

Road Safety Group Netherlands (VVGN)

The Road Safety Group Netherlands (VVGN) is a knowledge and training institute that uses training, consulting and online training applications to contribute to increasing road safety.

 

Verbond van Verzekeraars in Nederland (VVN)

Het Verbond van Verzekeraars is een onafhankelijke belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Om de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse verzekeraars goed te behartigen, neemt het Verbond deel aan tal van projecten en werkgroepen op de meest uiteenlopende terreinen.

Dutch Association of Insurers (VVN)

The Dutch Association of Insurers is an independent organisation that represents the interests of private insurance companies operating in the Netherlands. The Association’s members represent more than 95 percent of the insurance market expressed in terms of gross premium income. To represent the common interests of private insurance companies in the Netherlands, the Association is involved in many projects, working groups and consultative platforms covering a wide spectrum of public issues.

 

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland is sinds 77 jaar Nederland’s belangrijkste organisatie die zich bezighoudt met verkeer en verkeersveiligheid. VVN is ontstaan als een burgerinitiatief en heeft tegenwoordig duizenden actieve vrijwilligers en ongeveer 90 personeelsleden werkzaam in afdelingen in elke regio. VVN werkt samen met alle overheidsniveaus, wetenschappelijke instellingen, politieke entiteiten, de media, onderwijsinstellingen en de zakenwereld.

Dutch Traffic Safety Association (VVN)

For over 77 years the Dutch Traffic Safety Association (Veilig Verkeer Nederland) has been the Netherlands' main organisation dedicated to traffic and road safety. Formed as a citizens' initiative, today it has thousands of active volunteers and some 90 employees working from offices in every region. VVN works with all levels of government, scientific institutes, political bodies, the media, educational institutions and the private sector. 

 

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt de belangen voor haar 5.800 leden variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het hoofdkantoor van TLN is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren en een kantoor in Brussel. Bij TLN werken 115 medewerkers.

Transport and Logistics Netherlands (TLN)

Transport and Logistics Netherlands (TLN) is the leading advocate in the freight transport and logistics services. TLN represents the interests of its 5800 members ranging from small to large transport logistics service providers. TLN provides a comprehensive individual service package and takes care of the collective interests, both nationally and internationally. The headquarters of TLN are located in Zoetermeer, there are also 5 regional offices and an office in Brussels. 115 employees work at TLN.

 

Stichting Sociale Infrastructuur

Stichting Sociale Infrastructuur stelt zich ten doel om de verkeersveiligheid te bevorderen door persoonlijke feedback door verkeersdeelnemers in het verkeer beter mogelijk te maken en te stimuleren. Feedback kan, indien goed geformuleerd, bijdragen tot bewustwording over rijgedrag en zo de verkeersveiligheid verbeteren.

Stichting Consument en Veiligheid

Bij Consument en Veiligheid werken we aan het verbeteren van veiligheid door het verminderen van het aantal letsels door ongevallen. In privésituaties, op het werk, in de zorg, in het onderwijs, tijdens het sporten en in het verkeer. We besteden zowel aandacht aan onderzoek als aan preventieactiviteiten.

Consumer Safety Institute

 

The Consumer Safety Institute is an organization aimed at improving safety by reducing the number of injuries. We work in the fields of home safety, work safety, school safety, sport safety and road safety. We focus on both research and prevention activities.

 

 

RET

Openbaar vervoerbedrijf van Rotterdam. Exploiteert metro’s, trams, bussen en een ferry. Dagelijks ongeveer 600.000 reizigers. RET staat voor zorgeloos en comfortabel reizen in de zuidvleugel van de Randstad. Dit betekent dat wij een goed en veilig product willen leveren, vertaald in een logische, frequente en betrouwbare dienstregeling.

RET

RET is a public transport company of Rotterdam. Operates subways, trams, buses and a ferry. It has approximately 600,000 passengers per day. RET stands for carefree and comfortable way of travelling in the southern part of the ‘Randstad’. This means that it wants to provide a good and safe product, translated into logical, frequent and reliable timetables.

 

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)

Het ROVZ is een onafhankelijk overlegplatform van 26 overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid in de Nederlandse provincie Zeeland. Het gaat om gemeenten, waterschap, provincie, Rijk, politie, justitie, maatschappelijke belangenorganisaties en brancheorganisaties. Het ROVZ wordt ondersteund door een secretariaat van 7 professionals.

Regional Traffic Safety Body Zeeland (ROVZ)

The ROVZ is an independent consultative body of 26 government institutions and civil society organizations promoting road safety in the Province of Zeeland (municipalities, province, national government, police, judicial authorities, public interest groups and trade associations), supported by a secretariat of 7 professionals.

 

Regional orgaan verkeersveiligheid Utrecht (ROV-Utrecht)

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht (ROV-Utrecht) is het uitvoeringsorgaan voor verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding voor zowel het Bestuur Regio Utrecht (BRU) als de provincie Utrecht. Het ROV-Utrecht is onderdeel van de afdeling Mobiliteit van de provincie Utrecht. De beleidsmatige aansturing van het ROV-Utrecht geschiedt door een Dagelijks Bestuur (DB).

Regional Road Safety Body Utrecht

The Regional Road Safety Body Utrecht (ROV-Utrecht) is the implementing agency for road safety and behaviour shaping of both the Regional Board Utrecht (BRU) and the province of Utrecht. The ROV-Utrecht is part of the Mobility department of the province of Utrecht. The policy of the ROV Utrecht is directed by the Executive Board.

 

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht is een openbaar bestuur op regionaal niveau. De provincie voert aan de ene kant wettelijke taken uit, die ze van het Rijk heeft gekregen, bijvoorbeeld het financieel toezicht op gemeenten en het handhaven van de milieuwet. Daarnaast regelt de provincie zaken die over gemeentegrenzen heen gaan en meer gemeenten tegelijkertijd betreffen. Zo beheert de provincie provinciale wegen en neemt ze besluiten over het inrichten van gebieden, of het nu gaat om woningen, bedrijven of natuur.

Province of Utrecht

The province of Utrecht is a public authority at regional level. The province performs on the one hand, the statutory duties assigned by the government, such as the financial monitoring of municipalities and enforcing the environmental law. The province also regulates the provincial matters that cross municipal borders and involve several municipalities. The province manages provincial roads and takes decisions on landscape planning, whether it concerns houses, companies or nature.

Pages

Subscribe to RSS - The Netherlands