MOBILNOŚĆ I TRANSPORT
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Poland

Poland

16th Secondary School in Tarnow

16th Secondary School in Tarnow is a state school for students aged 16-19. Apart form the standard curriculum each class in our school has got a separate educational program. These include police officer, fire fighter and army officer. Each of the specialties requires different knowledge, skills and attitudes to be acquired and developed by our students. Many graduates from the XVI Secondary School continue their education at police and military academies and fire services schools in Poland.

Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.

Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. is a publishing house. It was established in 1998 in Poznan with the aim of supporting Polish organizations while dealing with legislation and compliance issues, providomg information and business solutions to help professionals achieve excellence and carry out their responsibilities. In 2009 Wydawnictwo Forum doubled its portfolio by acquiring a company located in Wroclaw, a publisher of fleet magazines. The number of employees: 200 

Fundacja "Kierowca Bezpieczny" (Safe Driver Foundation)

Fundacja została założona w marcu 2004 r. Jej działalność skupia się na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce poprzez promocję i popularyzację zasad bezpiecznej jazdy, edukację dzieci i młodzieży i podnoszenie umiejętności kierowców.

Polskie Drogi

„Polskie Drogi” to ogólnopolski miesiecznik informacyjno-publicystyczny, wydawany od 1994 roku, poswiecony problemom budownictwa drogowego, mostowego, zarzadzania i utrzymania dróg, ulic oraz bezpieczenstwu ruchu drogowego. Czasopismo wychodzi w nakladzie 5000 egzemplarzy.

Polskie Drogi

The "Polskie Drogi" is a monthly magazine and has been coming out since 1994. Its readers are people involved in road management and design, research workers, technical university students, and people working for road building contractors. The “Polish Roads” has the circulation of 5000.

 

Urząd Miasta Szczecin

Szczecin to miasto wojewódzkie w północno-zachodniej Polsce. Mieszka w nim ponad 400.000 osób. 

 

Głównym zakresem działalności Urządu Miasta Szczecin jest:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej,

- wykonywanie zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej

Urząd Miasta Szczecin

 

Szczecin is the capital of the West Pomeranian Voivodeship in northwest Poland. It is inhabited by over 400,000 persons.

The main range of the activities of the Szczecin Municipal Office is:

- to undertake tasks which are within the scope of the public administration,

- and to undertake tasks which are commissioned on the strength of the law or are taken over by the Council in result of the agreements with the organs of the central and local governments.

Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczenstwo"

W zwia;zku z przeraz.aja;ca; statystyka; polskich dróg powsta?o Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpieczen'stwa Ruchu Drogowego "Droga i Bezpieczen'stwo". Nadrze;dnym celem Stowarzyszenia jest kreowanie mody na bezpieczne zachowania na drodze, a tym samym zmniejszenie zagroz.enia zdrowia i z.ycia w ruchu drogowym.

PKS w Ostrowcu Św. S.A.

PKS w Ostrowcu Sw. S.A. jest czołowym przewożnikiem swiętokrzyskim. Posiada trzy dworce autobusowe, 140 autobusów i prowadzi regularną komunikację pasażerską do większości dużych miast Polski oraz w okresie wakacyjnym do ośrodków urlopowych. Dodatkowo realizuje regularne międzynarodowe przewozy pasażerskie do Włoch (przez Czechy i Austrię).

PKS w Ostrowcu Św. S.A.

PKS in Ostrowiec Św. S.A. is the major carrier in the area. It runs three coach stations and 140 buses. The organisation conducts regular passenger lines to most of the big cities in Poland and, during holiday season, to tourist and holiday resorts. Additionally, it runs regular international passenger lines to Italy (through the Czech Republic and Austria).

Długi Język Centrum Języków Obcych

The language centre provides both regular English and Spanish courses for pupils, students and adults as well as professional language trainings and workshops tailor made for businesspeople. It operates within Warsaw and is involved in many CSR (Corporate Social Responsibility) activities. Our mission is to help protect environment and improve life and education conditions. We are associated in Polish Union of Education Employers.

Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie jest częścią Komendy Stołecznej Policji i zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Warszawie – mieście liczącym około 1800000 mieszkańców. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa 430 policjantów.

Road Traffic Department

The Road Traffic Department is a part of the Municipal Police Headquarters in Warsaw and deals with road safety in Warsaw, a city of about a 1,800,000 inhabitants. Four hundred and thirty police officers are responsible for the order and the safety of road traffic users.

 

Szkola Podstawowa nr 32 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie jest prowadzona przez Miasto Lublin. Realizujemy działalność edukacyjną skierowaną na wszechstronny rozwój naszych uczniów. W szkole od 15 lat funkcjonują klasy integracyjne. Wspólnie kształcą się tu dzieci o różnych potrzebach, zdrowe i niepełnosprawne. Do szkoły uczęszcza 614 uczniów, a zatrudnionych w niej jest 87 pracowników, w tym 64 osób jako kadra nauczycielska.

32nd Primary School in Lublin

 

32nd Primary School with integrate departments in Lublin carries out educational activities aimed at comprehensive development of its students. For 15 years in the school have been founded integrated classes for both healthy and disabled childer. Currently the school is attended by 614 pupils and employes a staff of 64 teachers and a dozen of administrative employees.

 

 

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

W skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych wchodzi Technikum Samochodowe o czteroletnim cyklu edukacyjnym i Zasadnicza Szkoła Samochodowa – trzyletnim. Szkoła kształci w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Jest to największa szkoła samochodowa w Warszawie. Wyróżnia ją szeroka gama klas patronackich: Toyoty Motor Poland, Mercedes- Benz Polska, Peugeot Polska, MAN. W trakcie nauki uczniowie zostają przygotowani pod względem teoretycznym i praktycznym do egzaminu na prawo jazdy.

Security Training and Consulting Sp. z o.o.

 

Security Training and Consulting Sp. z o.o. jest firmą szkoleniowo – doradczą, która działa w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jedną z dziedzin bezpieczeństwa, którą się zajmuje jest bezpieczeństwo na drogach, a w szczególności popularyzacja umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa drogowego wśród kierowców. Narzędziami pomocnymi w w/w działalności są portal informacyjny www.znamibezpiecznie.pl oraz marka szkoleniowa „Akademia Pierwszej Pomocy znamibezpiecznie.pl”.

Security Training and Consulting Sp. z o.o.

 

Security Training and Consulting Sp. z o.o. is a training and consulting company engaged in the field of safety in general. One of the areas of its activities is road safety, and, in particular, the propagation of first aid and road rescue skills among drivers. The major tools used in their work are the information portal www.znamibezpiecznie.pl and training courses at “First Aid Academy znamibezpiecznie.pl”.

 

 

Fundacja OPTIMO MODO

Fundacja „OPTIMO MODO” (pol. „w najlepszy sposób”) powstała jako wynik zatroskania grupy fundatorów stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w kraju oraz z chęci działania na rzecz jego poprawy. Inicjatorzy stanowią osoby reprezentujące różne środowiska teoretyków i praktyków związane z teorią, szkoleniem i popularyzacją brd, Wspierane są przez grono osób i instytucji akceptujących misję fundacji i cele statutowe.

“OPTIMO MODO” Foundation

The “OPTIMO MODO” Foundation was established as the result of a group of people’s concern about the state of road safety (BRD) in the country and out of their willingness to improve it. Its founders are persons who represent different environments of theoreticians and practitioners in the line of theory, training and popularisation of road safety. They receive support for their work from persons and organisations which accept the foundation’s mission and its statute’s objectives.

 

TER Enterprises, Tomasz Rosa

TER Enterprises reprezentuje osoby fizyczne i prawne w zakresie dochodzenia świadczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń. W imieniu poszkodowanych występujemy w sprawach likwidacji szkód. Pomagamy zarówno w bieżącej likwidacji szkody jak i w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową jego wypłaty w całości.

TER Enterprises, Tomasz Rosa

 

TER Enterprises represents natural and legal persons who demand compensation from insurance companies. We act on their behalf in matters of repair of damages. We are of assistance both in the repair of the damage and in contentious issues related to the understating of the compensation or the refusal to pay it in its entirety.

 

 

ASC Anna Sieńczak-Chromińska, Internet Portal www.ekokierowcy.pl

The website www.ekokierowcy.pl encourages Internet users and vehicle drivers to change their manner of driving in a way that will help improve road safety, be characterised by conscious attempts to avoid dangerous behaviour and counteract the degradation of the environment at the same time. In the years 2006-2009, about 3,000 people took psychological tests for drivers. In 2009, 1,100 persons were trained in the National Fleet Safety Programme.

Wydawnictwo RONDO Jerzy Skobelski

Wydawnictwo Rondo od 1993 roku zajmuje się szeroko pojętą edukacją wspierającą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Naszymi klientami są Ośrodki Szkolenia Kierowców, szkoły podstawowe i gimnazjalne, urzędy miast, policjanci, strażnicy miejscy.

Nasze produkty to: podręczniki i broszury dla instruktorów nauki jazdy, biegłych sądowych, policjantów; pomoce dydaktyczne dla szkół nauki jazdy, szkół podstawowych i gimnazjalnych; książeczki dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, odblaski.

Usługi: akcje i kampanie edukacyjne BRD. 

RONDO Publishing House

RONDO Publishing House has been dealing with widely understood education in road safety since 1993. Our clients include driver training centres, primary and secondary schools, municipal offices, police officers and municipal guards.

Our products include manuals and brochures for driving instructors, expert witnesses and police officers; teaching aids for driving schools, primary and secondary schools; books for nursery and primary school children and fluorescent badges.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

IV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie to placówka kształcąca młodzież w wieku 16-19 lat. W szkole uczy się obecnie 580 uczniów w 18 klasach o różnych profilach przedmiotowych (m.in. informatycznym, humanistycznym, lingwistycznym i biologicznym). Wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską stanowi 46 osób.

Strony

Subskrybuj RSS - Poland