МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ
Европейска харта за пътна безопасност
Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola

Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola