MOBILITA A DOPRAVA
Európska charta bezpečnosti na cestách
node

Камара на строителите в България

  1. Slovenčina
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Като активни участници в изпълнението на пътната инфраструктура, за нас е логично да създаваме условия за безопасност при експлоатацията й. Ето защо, се ангажираме да подпишем Европейската Харта за Пътна Безопасност със следните действия:

 
1. Непосредствена работа съвместно с „Асоциация за безопасност на движението”с цел обединяване усилията на фирмите – производители, доставчици и изпълнители на пътни принадлежности за обезопасяване на националната пътна мрежа. Съгласуване и осъществяване на взаимодействие с изпълнителната власт за мерки за подобряване на нормативната уредба и техническите изисквания, регламентиращи дейностите, свързани с пътната безопасност.
 
2. Включване в плана на секция „Инженерна инфраструктура” на мероприятия свързани с пътната безопасност – организиране на семинари, конференции, презентации и национални и международни посещения с цел подобряване на компетентостта на фирмите членки в сектора на пътната безопасност.
 
3. Чрез изучаване на международен опит в сферата на пътната безопасност и предоставянето му на фирмите-членки, ще целим:
 
- Повишаване на професионалната им компетентност и квалификация в тази насока 
- Подпомагане на членовете при разясняване на новости в законите, нормативните уредби и европейските директиви, свързани с пътната безопасност 
- Присъединяване и даване възможност за участие в сходни европейски организации и участие на представители на КСБ в техни работни органи               
- Създаване на контакти, сътрудничество и взаимодействие на европейско и международно ниво със сродни организации, сдружения и институции с цел обмяна на опит, идеи, знания и друга информация в сферата на безопасност на пътищата.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0
Email