MOBILNOST I TRANSPORT
Europska povelja o sigurnosti na cestama
node

Столична Община

 1. Hrvatski
 2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 
Подходът за решаване на проблемите на пътната безопасност е прилагането на принципите на Устойчивата Безопасност – единна методика за въздействието върху пътната безопасност и нейното въвеждане за страните членки на ЕС.
 
Функционалност на пътя – Пътища с точно установена функция като транзитни пътища, разпределителни пътища или пътища за достъп, структурирани в йерархична последователност.
Хомогенност на масите и скоростите- Еднородност в скоростите, посоките и масите на превозните средства.
 
Предсказуемост на посоките за движение и поведението на участниците чрез ясно разпознаваема инфраструктура – Такава пътна инфраструктура, която в съчетание с подходящо поведение на участниците в движението подпомага при вземането на правилни и навременни решения в определени ситуации.
 
Толерантност като част от функциите на пътните елементи и на участниците в движението – Ограничаване на тежките последствия от ПТП чрез такива елементи от пътя, които позволяват на участниците в движението да ограничават грешките си в рамките на човешките способности и да предугаждат поведението на останалите участници.
 
Правилна преценка на действията на участниците в движението – способността на отделния участник движението да оцени правилно поведението на останалите и да извърши безопасно дадената маневра.
 
В основата на устойчивата безопасност е приспособяването на изискванията за градско планиране планиране и опазването на околната среда към изискванията за проектиране на безопасна транспортна инфраструктура и повишена мобилност, включващо и подобряване на обучението и стриктното прилагане на законите за пътна безопасност. Тези елементи се допълват взаимно в стремежа си към постигането на една обща цел – повишаване на пътната безопасност.
 
Елементинапътнатабезопасност:
 1. Улична инфраструктура
 2. Превозни средства
 3. Интелигентни транспортни системи
 4. Подготовка и обучение
 5. Правила за движение и тяхното прилагане
 6. Ограничаване на скоростта
 7. Млади и неопитни водачи
 8. Велосипедисти и пешеходци
 9. Мотоциклетисти
 10. Товарни превозни средства
 
Пакетите от мерки, който се прилагат, включват:
- Подобряване на състоянието на пътната маркировка и сигнализация
- Вертикално успокояване на движението / знаци за ограничение на скоростта, изкуствени неравности на пътя и др. /
- Хоризонтално успокояване на движението / разширения на тротоарите, стеснявания на пътното платно, острови, целящи намаление на платната за пресичане и др./
- Пътна маркировка и обработка на пътната повърхност
- Увеличаване на зоните с ограничена скорост
- Използване на многофункционални информационни табла / МСТ – VAS /
- Пакет от мерки за превенция и обучение за деца и ученици по безопасност на движението
- Създаване на условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция
-Осъществяване на системни и ефективни действия, целящи нарастване нивото на безопасност на движението, съобразно с конкретните условия на натовареност на пътния трафик и необходимостта от спешни мерки за опазване живота и здравето на децата и учениците
- Повишаване обществената информираност за нуждата от по-голяма безопасност на децата и позитивна промяна  в културата на поведение на всички участници в пътното движение – законност, толерантност, съпричастност.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
1
Notified for renewal? 
0