MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
node

Асоциация за Квалификация на Автомобилистите в България

  1. Italiano
  2. Български
What are you doing/aiming to do for road safety? 

 

Асоциация за Квалификация на Автомобилистите в България ще подпише Европейската Харта за Пътна Безопасност със следните действия:
 

Участия в работни групи и мероприятия свързани с безопасността на движението. Организиране на форуми с участието на браншови организации, представители на изпълнителната и законодателната власт, както и провеждане на пресконференции и съвместни действия с масмедиите, относно наболели проблеми, които водят до по-голямата смъртност на пътя. Провеждане на работни семинари с участието на обществените и граждански организации, държавни представители и фирми занимаващи се с обучение на бъдещите шофьори.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0