ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Policy orientations on road safety 2011-2020

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
29. Ιανουάριος 2014
Media source 
http://www.europarl.europa.eu

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS.
Towards a European road safety area: policy orientations on road safety 2011-2020