ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Καλή πρακτική

Αναζήτηση ορθών πρακτικών

Reduce the number of traffic accidents and offences committed on the Spanish roads.
Free access to the traffic rules and traffic signs of countries all over the world.
Spreading good practices on road safety.
La casi total ausencia de información pública sobre estos temas de seguridad vial, que no solo repercute en el fomento de actividades de investigación, sino en la calidad de la evaluación relativa a la seguridad vial y la movilidad también afectan seriamente las alianzas y el financiamiento de los...
We solved in our project deaths of young people in two risk regions roads (Central Bohemian Region and Ústecký (Northern) Region, preparednness of young people to help people after crashes and their preventive behaviour in the roads.

Σελίδες