MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
Attività dei Membri

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

  1. Italiano
  2. Slovenčina

Dopravnú výchovu a prevenciu pred dopravnou nehodovosťou sme včlenili do výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 tak, aby s našim Školským vzdelávacím programom ,, Hravo – zdravo s Jankom Hraškom“ tvorili jeden kompaktný celok. Informácie  deťom slúžia na získavanie nových učebných kompetencií v prierezovej téme DOPRAVNÁ VÝCHOVA. Súčasťou sú i projekty ,,Becepáčik“ a ,,Bezpečne na cestách s Jankom- Hraškom “.

           V priebehu celého pobytu v materskej škole sa deti priebežne počas celého roka  oboznamujú v rámci jednotlivých výchovno-vzdelávacích zložiek s pravidlami cestnej premávky, dopravnými značkami a dopravným prostriedkami. Upevňujú si priestorovú orientáciu. V jednotlivých aktivitách si osvojujú správne správanie chodca na vozovke, bezpečné správanie v blízkosti cestnej komunikácie. Oboznamujú sa s prácou polície a policajtov, s podstatou integrovaného záchranného systému - s tým spojené i privolanie pomoci v prípade ohrozenia života.

Pri oboznamovaní s novými poznatkami v značnej miere využívame rôzne hry , hrové činnosti a aktivity. Deti majú obľúbené dopravné DVD, domino, pexeso a piesne - básne o doprave.

Na tému Bezpečne na cestách kreslia, maľujú, modelujú, lepia, pracujú s prírodným materiálom. Počas pobytov vonku sledujú dopravné situácie na cestnej komunikácii pred materskou školou, komentujú - porovnávajú, vyjadrujú vlastný názor na situácie počas priameho pozorovania i správanie chodcov a vodičov. Rozoznávajú zvuky v cestnej premávke, oboznamujú sa s dodržiavaním základných pravidiel počas cestovania, ako v interiéri, tak v exteriéri s využívaním statických i pohyblivých dopravných prostriedkov.

Deti v našej materskej škole vedieme i k tomu, aby si dokázali uvedomiť, že za svoje zdravie sú zodpovedné. Veku primerane ovládajú používanie  bezpečnostných  predmetov a prvkov, chápu ich význam a dôležitosť( prilby, kolieskové korčule, reflexné vesty, čiapky, pásky na oblečení, bicykloch, sánkach, lyžiarskych paliciach a iné...)

         Plánované úlohy v oblasti dopravnej výchovy sa nám darí priebežne plniť v zmysle plánu práce.