ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Οδική Ασφάλεια εν δράσει

Πρόσφατες δραστηριότητες των μελών

Αναζήτηση των δραστηριοτήτων των μελών

Un progetto che, in evoluzione di una precedente edizione interna promossa dal 2016 a favore dei figli under 18 degli Associati, si muove nella prospettiva di fornire un più ampio e valido contributo al principio di “responsabilità condivisa” individuato dalla carta europea della sicurezza stradale per assicurare l’incolumità dei cittadini sulle strade.
Basandosi sulla promozione dello sport motociclistico e sull’uso consapevole delle due ruote, l’iniziativa mira a due principali obiettivi: il divertimento e la sicurezza.

W dniu 4 marca 2019 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i ratownictwo. Infrastruktura, działania systemowe, nowoczesne rozwiązania”. Organizatorem konferencji było Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Για την υλοποίηση ενός οράματος πανανθρώπινου είναι αναγκαία η δημιουργία μιας πολυσχηματικής αλυσίδας. Στα πλαίσια της ΕΚΕ μιας εταιρείας μπορούν να συγκεντρωθούν ποσότητες πλαστικών καπακιών κάθε είδους (1 τόνος καπάκια= 1 αναπηρικό απλού τύπου αμαξίδιο ή αγορά κάδων ανακύκλωσης –τοποθέτηση σε σχολεία ή ΚΑΠΗ ή δημόσιες υπηρεσίες ή προγραμματισμός ημερίδας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων). Αυτό δημιουργεί μια κοινή δράση των εργαζομένων προς έναν στόχο με κοινωνικές προεκτάσεις και μια καλή πρακτική.

ΘΕΜΑ: Οδική Ασφάλεια & Κυκλοφοριακή Αγωγή
Στο πλαίσιο δράσεων της Θεματικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας υπό την αιγίδα του Π.Σ.Ε.Ο. παρουσιάσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: "Κοινωνία της Κυκλοφορίας: Διασταυρούμενες Ματιές"

L'Ufficio Educazione Stradale, in previsione del prossimo avvio dell’Anno Scolastico 2018/2019 , ha elaborato alcune proposte formative in materia di Educazione Stradale – Legalità-Sicurezza Urbana.
Di esse è fornita sintesi nelle pagine che seguono, fermo restando che ulteriori informazioni di dettaglio potranno essere richieste rivolgendosi ai contatti telefonici e/o telematici riportati nelle schede di prenotazione relative ai singoli progetti.

Σελίδες