ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
testimonials

Cristina Hatulescu

  1. Ελληνικά
  2. Română
http://www.erscharter.eu/sites/default/files/IMG_0.jpg

Cristina Hatulescu

PR Manager

One man, one car, one road - three elements of which only one is alive and able to react. We can enhance the vehicle's performance, we can improve the road infrastructure, but the driver’s attitude remains essential. Therefore, road safety education will never become obsolete. On the contrary, it is necessary for it to become a permanent until, through repetition, it will be able to modify driving behavior.