SOGHLUAISTEACHT AGUS IOMPAR
An Chairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre
Estonia

Estonia

Stratum OÜ

Stratum on transpordiplaneerimisele ja liikluskorraldusele spetsialiseerunud konsultatsioonifirma. Ettevõttes on 7 töötajat.

Stratum OÜ

 

Stratum OÜ is an engineering and management consultancy. The company has 7 staff members.

 

Rakvere City Government

Rakvere is a city in northern Estonia, about 20 km from the Gulf of Finland. It is the administrative centre for Lääne-Viru county and has 16767 01.06.2012) inhabitants. Rakvere City Government has 45 employees.

 

OÜ Autosõit

OÜ Autosõit pakub erinevaid liiklusohutusealseid koolitusi alates laste liikluskasvatusest kuni professionaalsete sõidukijuhtide koolitusteni.

OÜ Autosõit tegutseb üle Eestiliselt 12 linnas.

Ettevõttes on kasutusel 65 sõidukit, 15 õppeklassi ja kaks aastaringset liberada - õppeväljakut.

Koolitusi pakkume auditoorses ja e-õppevormis.

Autosõit Ltd.

OÜ Autosõit (Autosõit Ltd.) offers various road safety training courses. OÜ Autosõit provides services in 12 cities Estonia-wide. The company has 65 vehicles at its disposal, 15 classrooms and 2 year-round skid pan training tracks.It offers training in classrooms and through e-learning courses. OÜ Autosõit is the only driving school in Estonia and the Baltic, which has a ISO 9001:2000 quality control system.

Operation Lifesaver Estonia

 

Operation Lifesaver Estonia is an association which purpose is to significantly increase public awareness of the potential dangers of railway in order to reduce traffic accidents. It employs 2 people.

 

Olympic Casino

Olympic Casino on juhtiv kasiinomeelelahutuse pakkuja Eestis, millel on Tallinnas, Rakveres, Tartus, Pärnus, Narvas ja Jõhvis 29 kokku mänguautomaadikasiinot.

Ettevõte alustas tegutsemist 1993. aastal ning annab nüüdseks tööd rohkem kui 700 inimesele.

Olympic Casino on Euroopa Kasiinoassotsiatsiooni täisliige ja Eesti Olümpiakomitee suurtoetaja.

Olympic Casino

 

Olympic Casino is the leading provider of casino entertainment in Estonia that operates 29 slot machine casinos in Tallinn, Rakvere, Tartu, Pärnu, Narva and Jõhvi.

The company started operating in 1993 and currently employs more than 700 people.

Olympic Casino is a full member of the European Casino Association and a major sponsor of the Estonian Olympic Committee.

 

Narva Linnavalitsus

Narva linn elanike arvuga ligi 66 000 inimest ja pindalaga 84,5 km2 on suuruselt kolmas linn Eestis. Narva linn asub Eesti kirdeosas Venemaa piiril.

Narva City Goverment

Narva, with its population of about 66,000 inhabitants and an area of 84.5 square kilometres, is the third largest city in Estonia. It is located at the eastern extreme point of Estonia, by the Russian border.

MTÜ Eesti Naabrivalve

MTÜ Eesti Naabrivalve loodi 2000 aastal ja tegevuse põhieesmärgiks on suurendada elukeskkonna turvalisust.

Tutvustame ja arendame Eestis naabrivalve liikumist. Naabrivalve liikmetele pakume erinevaid turvalisuse ja ohutuse alaseid koolitusi, koostame infomaterjale ja nõustame turvalisuse alastes küsimustes.

Estonian Neighbourhood Watch, NGO

MTÜ Eesti Naabrivalve (Estonian Neighbourhood Watch, NGO) was founded in 2000 with the primary goal of its activity being to increase the security of one’s living environment.

We introduce the principles of and develop the neighbourhood watch movement in Estonia. We offer training courses on different issues concerning safety and security, compile informational material and provide advice on questions related to security.

Eesti Autokoolide Liit

Eesti Autokoolide Liidu eesmärgiks on sõidukijuhtide väljaõppetaseme tõstmine ja liiklusohutuse parandamine ning õppematerjalide ja metoodika väljatöötamine ja levitamine. Liidul on kaks töötajat ja 80 liiget, kelle ridadesse kuulub 400 sõiduõpetajat.

 

Association of Estonian Driving Schools

The purpose of Estonian association of driving schools is to increase the level of driver training and road safety, producing teaching materials and methodology for the development and dissemination. The association has 2 employees and a total of 80 members, which employs a total of 400 driving instructors.

Kuresaare Linnavalitsus

Kuressaare on linn Saaremaa lõunarannikul, Saare maakonna keskus. . Kuressaare pindala on 15 km2, elanike 15 092.

Kuresaare City Goverment

Kuressaare is the capital of Saaremaa. The town, has territory of about 15 sq.km and a population of about 15,092

K-Projekt Ltd.

K-Projekt AS on alates 1998.a. tegutsev projekteerimisettevõte, mille põhilisteks tegevusaladeks on teede, tänavate ja hooneväliste tehnovõrkude projekteerimine ning detailplaneeringute koostamine. Samuti tegeleme liikluslahenduste koostamise, liikluse modelleerimise ja geodeetiliste mõõdistustööde teostamisega. Ettevõttel on 85 töötajat.

K-Projekt Ltd.

K-Projekt Ltd. is the designing company. Our main activities are road and street design and designing outer house utility networks. We also compose the traffic solutions, traffic models and perform geodetic survey.

The enterprise has 85 employees.

Eesti Skautide Ühing

Eesti Skautide Ühing (ESÜ) on mittetulundusühing, mis on asutatud aastal 1995 ning

on alates 1996. aastast rahvusvahelise skaudiorganisatsiooni WOSM (World

Organisation of the Scout Movement) liige.

Meie peamine eesmärk on erinevalt formaalsest haridussüsteemist läbi skautliku

meetodi õpetada noori rõhutades praktilisi oskusi ning mitmekülgsust.

Praegusel hetkel on Eesti Skautide Ühingus 2 täiskohaga töötajat – büroo juhataja ja

Estonian Scout Association

Estonian Scout Association (ESA) is an NGO, founded in 1995, member of the

World Organisation of the Scout Movement (WOSM) since 1996. Our primary goal is to, through the scouting method, teach differs from the primary education by its emphasis on practical skills and variability, making it an informal form of education. At present there are two full time employees, Head of Bureau and Assistant of Bureau. The national Board members and all scout leaders are volunteers. The association has 1276 members and 120 voluntary scoutleaders.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA) on autovedusid teostavate ettevõtjate vabatahtlik ühendus. Assotsiatsiooni eesmärgiks on autoveonduse kui tegevusala arendamine ning liikmete huvide ja õiguste kaitsmine riiklikul ja rahuvlikul tasemel.

Association of Estonian International Road Carriers (ERAA)

Association of Estonian International Road Carriers (ERAA) is a voluntary union of enterprisers involved with road transport. The main task of the ERAA is to promote the development of road transport and to protect its members interests and rights on national and international level. The main activities of the Association are issuing permits to all the companies which have international road transport licences and giving out TIR Carnets to the companies accepted to TIR system. 470 professional members.

Eesti Post

Eesti Posti põhitegevuseks on universaalse postiteenuse osutamine. Ettevõttes on 3800 töötajat , ning üle 400 struktuuriüksuses(Postkontoreod 404, frantsiiskontoreid 4). 

Eesti Postil on 500 transpordivahendit, 275 autojuhte , 139 kullereid.

Lisaks traditsioonilistele postiteenustele nagu kirjade, pakkide ja perioodiliste väljaannete edastamine, osutame ka reklaami-, ekspress-, lao-, veo-, finants- jt teenuseid

Eesti Post

 

Estonian Post is the only provider of universal postal services in Estonia. With 3800 employees we have more than 400 departments 404 post offices, 4 franchising offices. Estonian Post has 500 transportation equipments, 275 drivers and 139 couriers. In addition to the traditional postal services we also provide advertising, express, storage, transportation and financial services.

 

Eesti Liikluskindlustuse Fond

Eesti Liikluskindlustuse Fond on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis liikluskindlustuse kindlustusandjatena tegutsevad ettevõtted. Eesti Liikluskindlustuse Fondi eesmärk on ellu viia liikluskindlustuse süsteemi kindlustusandjate ühiseid ülesandeid.

Organisatsioonil on 10 ettevõtetest liiget ning 24 töötajat.

Estonian Traffic Insurance Fund

The Estonian Traffic Insurance Fund is a non-profit organisation whose members are enterprises operating as insurers of traffic insurance in Estonia. The target of Fund is to promote common tasks of insurers of traffic insurance system.

The organization has 10 professional members and 24 staff members.

Eesti Lasteaednike Liit

Eesti Lasteaednike liit on üleriigiline organisatsioon, mis esindab kõiki Eesti lasteaiaõpetajaid. Liidu eesmärgiks on parandada lasteaiaõpetajate koolitust ja kaitsta nende õigusi, tugevdada lasteaiaõpetajate ühtsustunnet ja arendada koostööd teiste liitude ja organisatsioonidega. Liidul on 150 liiget.

Estonian Association of Kinder Gardens

Estonian Association of Kinder Gardens is a national organisation thatrepresents all the kinder garden teachers in Estonia. Its goal to improve kinder garden teachers training and protect their rights. As well as strengthening the unity of the kinder garden teachers and cooperation with other associations and organizations. The organization has 150 members.

Eesti Lastekaitse Liit

Eesti Lastekaitse Liit on valitusväline mittetulunduslik organisatsioon, mis aitab kaasa laste õiguste ja laste heaolu tagamisele Eestis. Eesti Lastekatise Liit on ideoloogiliselt ja religioosselt sõltumatu demokraatlik vabaühendus, mis teostab oma eesmärke tänu nii Eesti kui ka rahvusvaheliste annetajate ja fondide toele. Lastekaitse Liidu liikmeskonda kuulub 40 organisatsiooni, millel on umbkaudu 700 liiget.

Estonian Union of Child Welfare

 

The Estonian Union for Child Welfare is a non-governmental umbrella organization concerned with the advocacy of children's rights and guaranteeing child welfare in Estonia. The EUCW is a politically, ideologically and religiously independent, democratic, voluntary organization fulfilling its objectives with the support of donators and foundations on republican as well as international level. The union has 40 member societies

Pages

Subscribe to RSS - Estonia