ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola

Jasmina Bunevska Talevska, Municipal Council for Road Traffic Safety Bitola