ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1, 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56