LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
node

Nuorten Akatemia

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Liikkuva 2010-2011 -hankkeen päämääränä on kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria valitsemaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta parhaita ja tarkoituksenmukaisimpia tapoja liikkua koulu- ja harrastusmatkoja. Hankkeessa toteutetaan yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa toiminnallisia draamatyöpajoja, järjestetään kilpailu nuorille ja tuotetaan materiaalia opettajille, joiden avulla opettajat voivat käsitellä teemaa osana omaa opetustaan. Käytetyt menetelmät tukevat nuorten omaa pohdintaa ja toimintaa. Hankkeessa syntyneet materiaalit ja toimintatavat jäävät opettajien sekä hankkeessa koulutettujen kouluvierailijoiden/draamatyöpajaohjaajien käyttöön hankkeen päätyttyä.
 
Hankkeessa:
  • Rekrytoidaan ja koulutetaan 60 kouluvierailijaa ohjaamaan draamatyöpajoja.
  • Toteutetaan 220 draamatyöpajaa yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.
  • Tavoitetaan draamatyöpajojen kautta noin 4000 nuorta.
  • Toteutetaan nuorten liikkumiseen liittyviä ajatuksia esille nostava kilpailu, jonka kautta tavoitetaan vähintään 1000 nuorta.
  • Tuotetaan opettajien käyttöön materiaalia.
 
Hankkeen palveluista viestitään kouluille ja oppilaitoksille osana Note-toiminnan viestintää. Sähköisen Note-viestin välityksellä tavoitetaan noin 3000 opettajaa ja Note-esitteitä jaetaan lukuvuosittain noin 20 000 kpl.
 
Hankkeen arvioinnissa käytettävät indikaattorit:
  • Koulutettujen kouluvierailijoiden määrä ja koulutuksiin osallistuneiden palaute.
  • Draamatyöpajojen määrä ja niihin osallistuneiden nuorten määrä sekä kouluvierailijoiden ja draamatyöpajan tilanneiden opettajien palaute.
  • Kilpailuun osallistuneiden nuorten määrä.
  • Opettajille tuotetuista materiaaleista saatu palaute.
 
Hankkeen koordinaattorina toimii Nuorten Akatemia, joka vastaa myös hankkeen toteutuksesta. Hankkeelle on haettu rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0