LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
node

Lahden kaupunki

What are you doing/aiming to do for road safety? 
Lahden kaupunki on asettanut sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi liikenneturvallisuussuunnitelmassaan vuoteen 2015 saakka.
 
Henkilövahinko-onnettumuuksien määrän vähentämiselle asetettu tavoite on Lahdessa liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa tavoitetta kovempi. Tavoitteena on, että vuonna 2015 henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattuu enintään 125 kappaletta Etelä-Päijät-Hämeen alueella, kun vuosien 2002-2006 keskiarvo on ollut 190 onnettomuutta.
 
Liikenneturvallisuusohjelmaan on nimetty eri toimialojen edustajista koottu liikenneturvallisuusryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän tehtävänä on suunnitelman järjestelmällinen seuranta.
 
Osana tieliikenneturvallisuuden peruskirjan sitoumustamme toteutamme seuraavat toimet vuosina 2010-2012:
 
a) Lahden kaupunki toteuttaa 25 kartoittamistaan yhteensä 29:stä katuihin kohdistuvista parannusehdotuksista. Parannusehdotuksia kaupungin kaduilla ja tiehallinnon teillä on yhteensä 38 ja niiden kokonaiskustannukset ovat n 4,3M€.
Rakennushankkeilla tullaan parantamaan mm. jalankulku- ja pyöräilyreittejä rakentamalla uusia väyliä ja siltoja sekä tekemällä kiertoliittymiä. Monilla toimenpiteistä pyritään myös parantamaan suojateiden turvallisuutta, lisäämään näkyvyyttä sekä hillitsemään ajonopeuksia.
 
b) Lahden kaupunki tuottaa ja jakaa nuorille suunnattua liikenneturvallisuuteen liittyvää valistusmateriaalia. Virhearviointi -materiaali ja työpajat pyrkivät saamaan nuoria pohtimaan liikenneasenteitaan. Materiaali koostuu opetusfilmistä, työpajoista, törmäyspainovaaka-kokeilusta koskien turvavyön käyttöä sekä tietovisasta.
Virhearviointi-materiaali tavoittaa noin 400 15−16 vuotiasta nuorta joka vuosi.
 
c) Jokaisen lukuvuoden alkaessa sekä opetusjaksojen vaihtuessa huolehditaan lukioissa seuraavien sisältöjen tiedottamisesta joko oppitunneilla, kotiin lähetettävien kirjeiden tai asiantuntijoiden pitämien esitelmien avulla: turvallinen liikkuminen autolla, mopolla, jalan tai esim rullasuksilla niin liikenteessä yleensä kuin koulu-alueella, muun liikenteen huomioiminen, sekä turvavälineiden käytön edistäminen.
 

Kohderyhmän koko: noin 8500 7−15 vuotiasta nuorta.

 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0