ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
node

C.A.Papaellinas & Co Ltd.

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Ο Όμιλος Εταιρειών Παπαέλληνας είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί και η εγγραφή του Ομίλου στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδική Ασφαλείας. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος στοχεύει στα πιο κάτω:

 1. Εκπαίδευση του προσωπικού του σε ειδικά σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας καθώς και στη νομοθεσία που διέπουν αυτή. Ο Όμιλος στοχεύει να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει όλο το προσωπικό του με εντατικά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, διαλέξεις και ενημερωτικά φυλλάδια. Κάθε χρόνο οργανώνονται σε συνεχή βάση σεμινάρια για καινούργιο και υφιστάμενο προσωπικό κάτω από τον τίτλο «Οδική Ασφάλεια». Τα σεμινάρια αυτά είναι μονοήμερα και διαρκούν περίπου 6 ώρες.

  Εισηγητής των σεμιναρίων αυτών είναι πρώην Αστυνομικός Διευθυντής ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας μας που ερευνά και αξιολογεί τα εταιρικά αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Επίσης, μέρος της διάλεξης του καλύπτεται από Εμπειρογνώμονα μηχανικό ο οποίος επιμορφώνει το προσωπικό σε θέματα μηχανικής του αυτοκινήτου καθώς και σωστής συντήρησης του. Τέλος ένας ψυχολόγος συμμετέχει στις διαλέξεις αυτές ο οποίος στόχο έχει να εγείρει τη οδική συνείδηση των οδηγών καθώς να επισημάνει και τη σωστή οδική συμπεριφορά.

  Τα σεμινάρια αυτά περιλαμβάνουν διαφάνειες και βίντεο με πραγματικά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα – πως αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν- σωστές ή λανθασμένες οδικές συμπεριφορές, επεξήγηση οδικών σημάτων κλπ. Μεγάλος μέρος του σεμιναρίου καλύπτει και την Αμυντική Οδήγηση. Οι οδηγοί μαθαίνουν πως πρέπει να οδηγούν ώστε να αποφεύγονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα ατυχήματα. Επίσης στο τέλος των σεμιναρίων γίνονται ασκήσεις για να εξακριβωθεί ο βαθμός στον οποίο πετυχαίνεται ο στόχος των σεμιναρίων.

  Τέλος, κάθε χρόνο, ένα σεμινάριο Οδικής Ασφαλείας διοργανώνεται στο Πάρκο Οδικής Αγωγής και προσκαλούνται σε αυτό οι οικογένειες του προσωπικού του Ομίλου. Το Πάρκο Οδικής Αγωγής είναι σχεδιασμένο κατάλληλα για να εξυπηρετεί τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό μέρος τις ανάγκες του σεμιναρίου Οδικής Ασφαλείας. Σκοπός είναι η διαφώτιση όλων των οικογενειών και ειδικά των νεαρών μελών τους να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις οδικές τους συνήθειες. Το σεμινάριο διοργανώνεται και πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου. Το σεμινάριο διαρκεί περίπου 6 ώρες και σε αυτό συμμετέχουν 200 ενήλικες και 150 παιδιά.

 2. Εκπαίδευση των οδηγών βαρέων οχημάτων σε θέματα συντήρησης των αυτοκινήτων τους και μηχανικών ελέγχων. Αυτό αποτελεί υψίστης σημασίας θέμα για τον Όμιλο καθώς η κύρια δραστηριότητα του είναι η διανομή προϊόντων παγκύπρια. Στόχος μας είναι οι οδηγοί βαρέων οχημάτων να μάθουν να οδηγούν σωστά και με ασφάλεια ώστε να έχουν μηδενικό αποτέλεσμα στα ατυχήματα.

  Η εκπαίδευση του στόλου μας θα λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2009 και θα πραγματοποιηθεί από εξωτερικό σύμβουλο ειδικά καταρτισμένο σε θέματα Συντήρηση και Ασφάλεια του στόλου. Η εκπαίδευση θα περιέχει κυρίως:

  • Θέματα οδικής ασφάλειας βαρέων οχημάτων
  • Νόμοι και διαδικασίες βαρέων οχημάτων
  • Έλεγχος και μηχανική συντήρηση βαρέων οχημάτων

  Πρόσληψη Υπεύθυνου Στόλου. Η θέση αυτή δημιουργήθηκε λόγω της αύξησης του στόλου μας και θα περιλαμβάνει τα πιο κάτω καθήκοντα:

  • Μηχανικός έλεγχος του στόλου σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • Αξιολόγηση της κατάστασης του στόλου
  • Εισήγηση λύσεων και μέτρων για τη σωστή συντήρηση και όπου χρειάζεται επιδιόρθωση του στόλου
  • Τήρηση αρχείου για όλο το στόλο

Τα πιο πάνω θα τεθούν σε εφαρμογή εντός του πρώτου τριμήνου του 2009 και για περίοδο 3 χρόνων ώστε να επαναξιολογηθούν και να ληφθούν μέτρα δράσης.

Nicosia, 13th February 2009

Notified for renewal? 
0