MOBILITÀ E TRASPORTO
Carta europea della sicurezza stradale
node

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  1. Italiano
  2. Polski
What are you doing/aiming to do for road safety? 
W ramach działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego kontynuowany będzie program Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR).
 
Program edukacyjny RUR ma na celu rozpowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Adresowany jest do dzieci uczących się w szkołach podstawowych w klasach I-III. Od najmłodszych lat chcemy oswajać dzieci z tematyką związaną z ratowaniem ludzkiego życia. W Polsce jest ok.14 400 szkół podstawowych. Naszym zamierzeniem jest dotarcie do wszystkich powyższych placówek.
 
W ramach Programu Fundacja realizuje kursy dla nauczycieli nauczania zintegrowanego szkół podstawowych oraz przekazuje szkołom sprzęt niezbędny do realizacji tego rodzaju zajęć z dziećmi. Szkolenia prowadzone są dzięki grupie 150 instruktorów z uprawnieniami AHA (American Heart Association) współpracującymi z Fundacją w ramach wolontariatu. Kieruje nimi grupa instruktorów koordynujących szkolenia przez cały rok.
 
Szkoły Podstawowe dobrowolnie zgłaszają się do programu wysyłając formularz. W obrębie jednego regionu (najczęściej powiatu) realizowane jest szkolenie dla minimum 15 szkół, na które zapraszamy po 2 nauczycieli z każdej szkoły. Jednodniowy, sześciogodzinny kurs ma służyć przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy. Oprócz wiedzy i umiejętności praktycznych w czasie szkolenia Fundacja przekazuje nauczycielom, a tym samym szkołom, materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji z dziećmi: fantomy do ćwiczenia resuscytacji, podręczniki, telefony kartonowe oraz płyty z filmami instruktażowymi. Program szkolenia obejmuje podstawy pierwszej pomocy, czyli: wezwanie pomocy, zachowanie w razie utraty przytomności oraz resuscytację krążeniowo-oddechową. Szkolenie jest bezpłatne, materiały dydaktyczne również przekazywane są nieodpłatnie w formie darowizny. Termin szkolenia ustalany jest w momencie gdy z danego powiatu zbierze się minimum 15 szkół. Przez cały rok szkolny dwa siedmioosobowe zespoły instruktorów prowadzą szkolenia na terenie całej Polski. W każdym tygodniu odbywa się w sumie 6 takich szkoleń dla ok. 90 szkół.
 
Biorąc pod uwagę liczbę szkół podstawowych w Polsce dotarcie do wszystkich placówek wymaga prowadzenia szkoleń w takiej formie przez ok. 5 lat. Uwzględniając bieżące stadium zaawansowania programu, zrealizowanie założonego celu, tj. przeszkolenie wszystkich szkół i wyposażenie ich w sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy potrwa jeszcze w przybliżeniu 2 lata.
charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge 

 

Highlighted signatory? 
0
Renewed commitment 
0
Notified for renewal? 
0