ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Press article about ERSCharter in Drachten, the Netherlands, February 2014

  1. Ελληνικά
  2. Nederlands
Published on  
24. Φεβρουάριος 2014
Media source 
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/31680/interactieve-workshop-in-vec-over-verkeersveiligheid/

See the article:
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/31680/interactieve-workshop-in-vec-over-verkeersveiligheid/

This workshop is part of a series of ERSCharter events across all 28 Member States over the next 3 years.

The tour aims to continually create awareness of road safety amongst young people, whilst following the EU Road Safety Policy Orientations set up by the European Commission for the decade 2011-2020.