ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
open library

Road safety improves across Europe for the second year running

  1. Ελληνικά
  2. English
Published on  
1. Απρίλιος 2014
Media source 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-341_en.htm

Impressive decrease in the number of people killed on Europe's roads. Read more on the European Commission press release from 31 March 2014. 

We are all part of this change, let's continue in the good direction! Together we are Road Safety! 

Aren't you a member yet? Join the Charter today.