ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Create driver distraction awareness in my community

  1. Ελληνικά
  2. English

This will be held in my children's school, i believe kids are our greatest messengers and i plan to involve them to deliver the message to their parents