LIIKKUVUUS JA LIIKENNE
Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja
Jäsenten toiminta

Look before you ...

Κοίταξε πριν ... Look before you ...

Motorcyclists belong In the vulnerable groups in case of accident, LOOK after them!
Στις ευάλωτες ομάδες σε περίπτωση δυστυχήματος ανήκουν και οι μοτοσικλετιστές, προσέχετε τους!

https://www.youtube.com/watch?v=22cRwcWVZJE