TRANSPORT OCH RÖRLIGHET
Europeiska trafiksäkerhetsstadgan
Medlemmar aktiviteter

Look before you ...

Κοίταξε πριν ... Look before you ...

Motorcyclists belong In the vulnerable groups in case of accident, LOOK after them!
Στις ευάλωτες ομάδες σε περίπτωση δυστυχήματος ανήκουν και οι μοτοσικλετιστές, προσέχετε τους!

https://www.youtube.com/watch?v=22cRwcWVZJE