MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Carta Europea de la Seguridad Vial
Actividades de los miembros

Plan de mobilidade sustentable e seguridade viaria

Un Plan de Mobilidade Sustentable e Seguridade Viaria (PMSSV) pode definirse como o deseño e implementación dunha serie de estratexias, accións e mecanismos no ámbito informativo, normativo, formativo, educativo, e técnico que permiten establecer un sistema viario seguro, reducindo de forma efectiva os accidentes de tráfico, compatibilizando unha maior eficiencia socioeconómica, unha maior equidade social, cunha minimización dos impactos ambientais.