ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας
Μέλη Δραστηριότητες

Tehnical school and preventive educational program

Croatian Automobile Club (HAK)

On Thursday, October 11, 2018. In our school a lecture was held within the Croatian Automobile Club (HAK) preventative educational program "KLIK - habits of responsible behavior" of the National Traffic Safety Program of the Republic of Croatia. Third and fourth grades participated in the lecture presenting the role of the belt as traffic safety factors through lectures and overturn simulators and frontal impact simulators that did had the opportunity to try and see the danger of not using the belt.